ముగించు

పెన్నా బ్యారేజ్ పనుల పరిశీలన

ప్రచురణ తేది : 03/08/2019
పెన్నా బ్యారేజ్ వర్క్స్

పెన్నా బ్యారేజ్

14-07-2019 న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ.ఎం.వి.శేషగిరి బాబు పెన్నా బ్యారేజ్ పనుల పరిశీలన