ముగించు

వార్డ్ సెక్రటేరియట్లకు ఫర్నిచర్ సేకరణ – జిల్లా కొనుగోలు కమిటీ ద్వారా బిడ్ల ఆహ్వానం.

వార్డ్ సెక్రటేరియట్లకు ఫర్నిచర్ సేకరణ – జిల్లా కొనుగోలు కమిటీ ద్వారా బిడ్ల ఆహ్వానం.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
వార్డ్ సెక్రటేరియట్లకు ఫర్నిచర్ సేకరణ – జిల్లా కొనుగోలు కమిటీ ద్వారా బిడ్ల ఆహ్వానం.
వార్డ్ సెక్రటేరియట్లకు ఫర్నిచర్ సేకరణ - జిల్లా కొనుగోలు కమిటీ ద్వారా బిడ్ల ఆహ్వానం.
10/12/2019 12/12/2019 చూడు (64 KB)