ముగించు

28190300607-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ నెకునాంపేట-కొండాపురం మండలము