ముగించు

28190401205-జెడ్‌పిపిహెచ్ఎస్ సోమవరప్పాడు- జలదంకి మండలము