ముగించు

28190500304-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ కొత్తపల్లి-కావలి మండలము