ముగించు

28190590242-జెడ్‌పిజిహెచ్ఎస్ కావలి-కావలి మండలము