ముగించు

28190700609-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ కలిగిరి-కలిగిరి మండలము