ముగించు

28190800305-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ కాటేపల్లి-వింజామూర్ మండలము