ముగించు

28191600106-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ పార్లపల్లి- విడవలూరు మండలము