ముగించు

28191701406-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ నార్త్రాజుపాలెం-విడవలూరు మండలము