ముగించు

28192401705-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ అమ్మావారిపాలెం-పొదలకూరు మండలము