ముగించు

28192600523-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ (జి) కోవూరు – కోవూరు మండలము