ముగించు

28193290135-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్, గూడూరు – గూడూరు మండలము