ముగించు

28193400204-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ వడ్డిపల్లి- డక్కిలి మండలము