ముగించు

28193507705-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ కలవలపూడి-వెంకటగిరి మండలము