ముగించు

28193701505-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ కురుగోండ-ఓజిలి మండలము