ముగించు

28194201002-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ పూదేరు-నాయుడుపేట మండలము