ముగించు

28194202229-జెడ్‌పిజిహెచ్ఎస్ నాయుడుపేట-నాయుడుపేట మండలము