ముగించు

28194202506-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ పూదూరు-నాయుడుపేట మండలము