ముగించు

28194300603-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ తల్వాయిపాడు- పెళ్ళకూరు మండలము