ముగించు

28194300804-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ రోసానూర్ రాజు పాలెం- పెళ్ళకూరు మండలము