ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ (DMHO)

పరిచయము

 

Dept/Division Sl.No Name Designation Mobile No Email id Postal address
DM&HO 1 డా.యెస్.రాజ్యలక్ష్మి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి 9849902361 nelloredmho[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 డా.ఆర్.స్వర్ణలత అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి 9440294507 nlrdmho[at]yahoo[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
PODTT 1 డా. ఏ.ఉమామహేశ్వరి PODTT 9440880131 podttnlr[at]yahoo[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 జి.మంజుల DPHNO 9493425622 podttnlr[at]yahoo[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 లక్ష్మి నారాయణ HECO 8247843245 podttnlr[at]yahoo[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  4 కె.సునీత DCM 9704369052 podttnlr[at]yahoo[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  5 జి.బ్రహ్మైయ MPHS(M) 8019686357 podttnlr[at]yahoo[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
DAPCU 1 ఖాళీ DPM      
  2 బి.యే.స్వప్న రాజు DIS 9291503848 dapcu.nellore[at]gmail[dot]com Addl.DM&HO (A&L), DM&HO campus, Nellore
  3 కె.శివ నాగ రాజు DA-M&E 9177402121 dapcu.nellore[at]gmail[dot]com Addl.DM&HO (A&L), DM&HO campus, Nellore
  4 కె.ప్రభాకర్ రావు DA- Accounts 8106299877 dapcu.nellore[at]gmail[dot]com Addl.DM&HO (A&L), DM&HO campus, Nellore
  5 ఖాళీ DA-Program      
DEMO 1 పి.మీనా కుమారి DEMO 9490015263 demonellore1[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 డి.శ్రీనివాసులు Dy.DEMO 9885130459 demonellore1[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 కె.ధర్మేంద్ర Dy.DEMO 8341713685 demonellore1[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  4 జి.సునీత DHE 9052613869 demonellore1[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  5 ఎస్‌కే.అబ్దుల్ సలాం Projectionist 9949738534 demonellore1[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  6 యెమ్.ముని మహేశ్ Artist/Photographer 9553988176 demonellore1[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  7 యెమ్. బాల బాయి Office subordinate 8247268664 demonellore1[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  8 యే.జ్ఞాన సుధా రాణి DEO 9177824272 demonellore1[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
DIO 1 డా.ఏ.సలీన కుమారి DIO 9441435178 diospsnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 పి.సీనైయ Ref.Mechanic 9908098050 diospsnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 వి.వి.యెస్.యెన్.మూర్తి Pharmacist Gr-II 9705330833 diospsnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  4 టి.నరేశ్ VCCM 9154054391 diospsnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  5 ఆర్.వి.సులోచన Data Entry Operator 8309935243 diospsnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
FLUROSIS 1 డా.పి.ఎల్‌ఎల్.దయాకర్ D.C.S. 9963048824 laxmibalu1780[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 డి.బాలకృష్ణ L.T 9160044079 laxmibalu1780[dot]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 యే.ఉషా DEO 8985121033 NLR104SERVICE[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
NCD 1 పి.హాజరతమ్మ Social Worker 9885967575 mogulluruhaasini[at]gmail[dot]com DTCC,NCD,O/o DM&HO,Nellore
  2 జి.భానుతేజ DEO 8019877390 gbhanuteja390[at]gmail[dot]com NCD,O/o DM&HO,Nellore
SOFW 1 బి.కె.యెన్.వి.భాస్కర్ రావు Statistical Officer (FW) 9618001446 sofwnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 పి.ప్రత్యూష Data Processing Assistant 8500952840 sofwnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 టి.కల్యాణ్ కుమార్ Data Entry Operator 9700785700 sofwnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  4 ఖాళీ Dy.SO      
  5 ఖాళీ Assistant Statistical Officer      
Stores 1 ఐ.శిరీష Pharmacist-Gr-II 8309795620 dmhostoresnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 కె.నాగేంద్ర DEO 8179641844 dmhostoresnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 యే.సుబ్రహ్మణ్యం MNO 9676854387 dmhostoresnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  4 యెస్.చంద్రశేఖర్ MNO 9700027919 dmhostoresnellore[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
104 1 ఆరవ ఉషా DEO 8985121033 nlrchandrannammu[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
Ser.Engineer 1 వి.సిహెచ్.వేంకటేశ్వర రావు Service Engineer 9441270382 cvrvejalla[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
IDSP 1 డా.ఓ.వీరప్రతాప్ EPIDEMIOLOGIST 9959822125 veeraprathaporuganti[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 కె.తేజస్విని DATA MANAGER 9866571759 sureshtejaa29[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 యెమ్.సురేశ్ DEO 8500130379 bhavana1942006[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
DPHNO 1 జి.భూలోకమ్మ DPHNO 9491860259 dphnonlr78[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 వి.ప్రేమలత MPHS ( F ) 9493204489   జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 పి.వీరాంజనేయులు DATAENTRY OPAREATOR 9032957165   జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
Acc. Section 1 జి.సూర్య ప్రకాశం Supdt 9640600677 gsp9640[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 కె.అమూల్య గ్రేస్ Jr.Asst 7702615515 amulyagrace66[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 ఐ.సునీల్ కుమార్ Casher/Sharaff 9849845517 inakotasunil1995[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  4 పి.మల్లేశ్వర రావు Typist 9963842508 malleswararaop138[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  5 మేరి ఝాన్సి Jr.Asst 7729930770   జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  6 కె.సుమతీ Attender 8008022970   జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
GEN.SECTION 1 ఎస్‌ఎస్‌కే.నాయబ్ రసూల్ Sr.Asst 7893693417 2002anshushaik[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 ఎస్‌ఎస్‌కే.ఫరూక్ బాష Jr.Asst 9441443103 farookbasha.sk786[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 ఆర్.మాల్యద్రి Jr.Asst 9966475597 malyadriravuru88[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
RBSK 1 డా.వై.వెంకటేశ్వర్లు District Coordinator, RBSK 9440092713 dryvcas[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  2 డా.ఏం.వి.సురేశ్ బాబు Pediatrician 9849066307 drmvsb[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  3 పటాన్ జమీర్ Manager 8466959902 patanzameer1[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  4 యెమ్.ఎస్తర్ రాణి Physiotherapist 6304772478 raniesther12387[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  5 ఝాన్సి పంచవటి Audiologist and speech therapist 9581210370 jhansirani000[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  6 జి.హిమ Early Interventionist cum Special Educator 9573603256 ghyma2810[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  7 పి.కావ్యశ్రీ optometrist 8463942433 kavyasmile2[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  8 బి.ఉషా రాణి Staff Nurse-1 9912887188 busharani1320[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  9 టి.సునీత Staff Nurse-2 8332003066 suneethatamidala[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  10 యెస్.కె.కరీముల్లా Lab technician 9014788555 skkarimulla220[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  11 డి.శిరీష Social Worker 9492575315 sreesha.d16[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
  12 జి.సాయి శిరీష DEO 9502823565 sai.siri86[at]gmail[dot]com యే.సి.యెస్.ఆర్.ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, నెల్లూరు
NHM eng 1 యెమ్.హరీష్ చంద్ర సతీశ్ గౌడ్ డి.పి.యెమ్.ఓ. 9885999909 dpmunlr[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం
  2 కె. రమేశ్ బాబు డి.పి.ఓ 8332939894 dpmunlr[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం
  3 యెస్.కె.ఖాదర్ బాషా డి.యె.యెమ్ 8985004367 dpmunlr[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం
  4 కె.హృషీ కేశవ్ ఎమ్.ఐ.ఎస్‌.ఓ 9491277229 dpmunlr[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం
  5 టి. జ్యోతి డి.ఈ.ఓ 9885503229 dpmunlr[at]gmail[dot]com జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం
DLO 1 డా.సి.వి.రమా దేవి ADMHO(A&L) 9441885920 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  2 డా.కె.పవిత్ర DNMO 9885488320 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  3 టి.సూరిబాబు PMO 9966427522 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  4 డి.నరసింహులు Physiothrarapist 9441894061 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  5 బి.వి.సుబ్బైయః DPMO 9701694376 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  6 యెన్.శ్రీనివాస రావు DPMO 9848765369 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  7 ఐ.బి.మర్గ్రెట్ Dy.SO 9493355774 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  8 జె.శ్రీనివాస రావు Accountant 9704645105 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  9 కె.వి.శ్రీకాంత్ రావు senior Assistant 9949393421 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  10 ఆర్.సరిత Junior Assistant 8121245377 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  11 డి.శ్రీదేవి Typist 9000492907 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  12 యు.సురేఖ Pharmacist 9290459686 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002
  13 బి.వి.రాజేశ్ బాబు Lab.Technician 9493265265 dlonellore[at]rediffmail[dot]com అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం , సంతపేట నెల్లూరు – 524002