ముగించు

28191101607-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ కదిరినాయుడు పల్లి – మర్రిపాడు మండలము