ముగించు

28192500703-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ పొట్టేపాలెం-నెల్లూరు మండలము