ముగించు

28192700404-జెడ్‌పిపి హెచ్‌ఎస్ ముదివర్తిపాలెం- ఇందుకూరు పేట మండలము