ముగించు

28193703505-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ ఓజిలి-ఓజిలి మండలము