ముగించు

28193704203-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ అత్తివరం-ఓజిలి మండలము