ముగించు

28194000303-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ వలమేడు- వాకాడు మండలము