ముగించు

28194100108-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ యాకసిరి -చిట్టమూరు మండలము