ముగించు

గ్రామ పంచాయతీలు

గ్రామ పంచాయతీలు మండలాల వారీగా  
వ.నెం. పంచాయతీ డివిజను పేరు రెవిన్యూ డివిజన్ కోడ్ రెవిన్యూ డివిజను పేరు మండలం కోడ్ మండలము పేరు వ.నెం. గ్రామ పంచాయతి పేరు
1 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 1 అయ్యవారిపాలెం
2 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 2 బాలాయపల్లి
3 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 3 బసినేనిపల్లి
4 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 4 చిన నాగంపల్లి
5 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 5 దేవమ్మ చెరువు
6 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 6 దేవరజు సూరాయపల్లి
7 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 7 దేవిసెట్టిపల్లి
8 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 8 గుండుపల్లి
9 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 9 జయపురం
10 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 10 మారం రెడ్డిపల్లి
11 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 11 నెమళ్లదిన్నె
12 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 12 పబ్బులేటిపల్లి
13 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 13 సీతారామపురం
14 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 14 సింగారెడ్డి పల్లి
15 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 1 దక్కనూరు
16 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 2 గనేశ్వరపురం
17 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 3 గువ్వాడి
18 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 4 ఇస్కపల్లి
19 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 5 జడదేవి
20 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 6 కాంచెరువు
21 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 7 కొండారెడ్డిపల్లి ( జి)
22 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 8 కొండారెడ్డిపల్లి (టి)
23 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 9 మహ్మదాపురం
24 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 10 నల్లబోతులవారిపల్లి
25 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 11 నార్త్ కొండాయపాలెం
26 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 12 నార్త్ కృష్ణం రాజుపల్లి
27 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 13 పామూరుపల్లి
28 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 14 పెద్దిరెడ్డిపల్లి
29 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 15 రామాపురం
30 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 16 తిమ్మారెడ్డిపల్లి
31 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 17 తోట్ల చెరువుపల్లి
32 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 18 తూర్పు బోయమడుగుల
33 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 19 తూర్పు చెన్నంపల్లి
34 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 20 తూర్పు రొంపిదొడ్ల
35 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 21 వరికుంటపాడు
36 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 22 వెంపాడు
37 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 23 విరువూరు
38 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 24 యర్రంరెడ్డిపల్లి
39 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 1 భీమవరప్పాడు
40 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 2 చింతలదీవి
41 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 3 గానుగపెంట
42 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 4 గరిమెనపెంట
43 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 5 గొట్టిగుండాల
44 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 6 గిట్టిగుండాల పాలెం
45 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 7 గుడవలురు
46 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 8 ఇస్కదామేర్ల
47 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 9 కొమ్మి
48 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 10 మర్రిగుంట
49 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 11 నేకునాంపేట
50 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 12 పార్లపల్లి
51 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 13 రేనమాల
52 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 14 సాయిపేట
53 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 15 సత్యవోలు
54 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 16 సెట్టిపాలెం
55 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 17 తూర్పు ఎర్రబల్లి
56 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 18 ఉప్పులూరు
57 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 19 వెలిగండ్ల
58 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 1 అన్నవరం
59 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 2 బ్రాహ్మణక్రాక
60 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 3 చామదల
61 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 4 చినక్రాక
62 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 5 చౌడవరం
63 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 6 గట్టుపల్లి
64 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 7 గోపన్నపాలెం
65 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 8 జలదంకి
66 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 9 జమ్మపాలెం
67 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 10 కమ్మవారిపాలెం
68 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 11 కేశవరం
69 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 12 కొత్తపాలెం
70 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 13 కృష్ణంపాడు
71 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 14 ఎల్ ఆర్ అగ్రహారం
72 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 15 రామవరప్పాడు
73 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 16 సోమవారప్పాడు
74 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 17 వేములపాడు
75 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 1 ఆముదలదిన్నె
76 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 2 ఆనెమడుగు
77 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 3 అన్నగారిపాలెం
78 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 4 చలంచెర్ల
79 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 5 చెంచుగానిపాలెం
80 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 6 చెన్నాయపాలెం
81 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 7 చౌదరిపాలెం
82 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 8 గౌరవరం
83 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 9 కొతపల్లి
84 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 10 లక్ష్మీపురం
85 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 11 మన్నంగిదిన్నె
86 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 12 పెద్దపట్టపుపాలెం
87 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 13 రాజువారి చింతలపాలెం
88 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 14 రుద్రకోట
89 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 15 సర్వాయపాలెం
90 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 16 సిరిపురం
91 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 17 తాల్ల్లపాలెం
92 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 18 తుమ్మలపెంట
93 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 1 అనంత బొట్లవారి కండ్రిక
94 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 2 అల్లిమడుగు
95 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 3 బిట్రగుంట
96 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 4 బోగోలు
97 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 5 చెన్నరాయునిపాలెం
98 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 6 జక్కెపల్లిగూడూరు
99 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 7 జువ్వలదిన్నె
100 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 8 కోవూరుపల్లి
101 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 9 ముంగమూరు
102 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 10 నాగులవరం
103 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 11 యస్ జి వి కండ్రిగ
104 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 12 యస్ వి పాలెం
105 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 13 తాల్లూరు
106 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 14 ఉమా మహేశ్వరపురం
107 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 15 విశ్వనాధ్ రావు పేట
108 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 16 ఏనుగులబావి
109 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 1 అనంతపురం
110 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 2 చిన అన్నలూరు
111 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 3 గంగిరెడ్డిపాలెం
112 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 4 కలిగిరి
113 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 5 కావలి ముస్తాపురం
114 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 6 క్రాకుటూరు
115 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 7 క్రిష్ణారెడ్డిపాలెం
116 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 8 కుమ్మరకొండూరు
117 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 9 లక్ష్మీపురం
118 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 10 నాగసముద్రం
119 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 11 పరికోట
120 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 12 పెద్ద కొండూరు
121 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 13 పోలంపాడు
122 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 14 రావులకొల్లు
123 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 15 సిద్దనకొండురు
124 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 16 తెల్లపాడు
125 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 17 తూర్పుదూబగుంట
126 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 18 తూర్పు గుడ్లదోన
127 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 19 వీరనకొల్లు
128 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 20 వెలగపాడు
129 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 21 వెస్ట్ గుడ్లదోన
130 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 22 ఏపినాపి
131 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 23 ఎరుకులరెడ్డిపాలెం
132 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 1 ఆరవీటి కిస్తిపురం
133 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 2 బుక్కాపురం
134 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 3 చాకలికొండ
135 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 4 గుండెమడకల
136 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 5 జగన్నాధపురం
137 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 6 కాటేపల్లి
138 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 7 నడిగుంట
139 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 8 నల్లగొండ్ల
140 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 9 రావిపాడు
141 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 10 శంకవరం
142 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 11 ఊటుకూరు
143 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 12 వింజమూరు
144 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 1 బండకిందపల్లి
145 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 2 బోడవారిపల్లి
146 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 3 బ్రహ్మేశ్వరం
147 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 4 బైరవరం
148 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 5 దుత్తలూరు
149 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 6 కొత్తపేట
150 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 7 నందిపాడు
151 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 8 నర్రవాడ
152 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 9 పాపంపల్లి
153 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 10 రాచవారిపల్లి
154 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 11 రెడ్లదిన్నె
155 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 12 సోమలరేగడ
156 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 13 తెడ్డుపాడు
157 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 14 తిమ్మాపురం
158 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 15 వెంగన్నపాలెం
159 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 16 వెంకటంపేట
160 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 17 ఏరుకొల్లు
161 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 1 అప్పసముద్రం
162 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 2 ఆర్లపడియ
163 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 3 బండగానిపల్లి
164 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 4 దాసరపల్లి
165 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 5 గండిపాలెం
166 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 6 గంగులువారి అయ్యవారిపల్లి
167 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 7 గంగులవారి చెర్లోపల్లి
168 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 8 గంగులవారి చెరువుపల్లి
169 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 9 గన్నేపల్లి
170 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 10 కొండయపాలెం
171 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 11 కృష్ణంపల్లి
172 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 12 నేలటూరు
173 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 13 పుల్లయాపల్లి
174 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 14 శకునాలపల్లి
175 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 15 తిరుమలాపురం
176 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 16 ఉదయగిరి
177 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి 17 వెంగళరావు నగర్
178 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 1 అల్లంపాడు
179 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 2 భీమవరం
180 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 3 బ్రాహ్మణపల్లి
181 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 4 బూదవాడ
182 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 5 చాబోలు
183 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 6 చిలకపాడు
184 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 7 చినమాచనూరు
185 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 8 చుంచులూరు
186 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 9 ధర్మారావు చెరువుపల్లి
187 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 10 ఇర్లపాడు
188 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 11 కంపసముద్రం
189 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 12 కేతిగుంట
190 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 13 ఖాదరపూరు
191 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 14 మర్రిపాడు
192 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 15 నాగినేనిగుంట
193 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 16 నందవరం
194 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 17 పడమటి నాయుడుపల్లి
195 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 18 పల్లవోలు
196 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 19 పెగల్లపాడు
197 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 20 పొంగూరు
198 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 21 పొంగూరు కండ్రిగ
199 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 22 రామనాయుడుపల్లి
200 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 23 సింగరెడ్డిపల్లె
201 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 24 ఎపిలిగుంట
202 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 1 అప్పారావు పాలెం
203 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 2 ఆరవీడు
204 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 3 బండారుపల్లి
205 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 4 బట్టేపాడు
206 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 5 బోయల చేరువెల్ల
207 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 6 చెర్లో యాదవల్లి
208 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 7 దేపూరు
209 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 8 కనుపూరుపల్లి
210 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 9 కరటంపాడు
211 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 10 మహిమలూరు
212 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 11 మురగల్ల
213 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 12 నాగులపాడు
214 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 13 నల్లపురెడ్డిపల్లి
215 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 14 నారంపేట
216 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 15 నువ్వూరుపాడు
217 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 16 పడకండ్ల
218 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 17 పమిడిపాడు
219 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 18 రామస్వామిపల్లి
220 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 19 రావులకొల్లు
221 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 20 వాసిలి
222 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 21 వెన్నవాడ
223 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఎ ఎస్ పేట 1 అక్బరాబాద్
224 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఎ ఎస్ పేట 2 అనుమసముద్రం
225 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 3 అనుమసముద్రంపేట
226 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 4 చిరమన
227 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 5 చౌట భీమవరం
228 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 6 దూబగుంట
229 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 7 గుడిపాడు
230 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 8 గుమర్లపాడు
231 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 9 హసనాపురం
232 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 10 కావలి యడవల్లి
233 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 11 కొండమీద కొండూరు
234 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 12 కుప్పూరుపాడు
235 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 13 పందిపాడు
236 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 14 పెద్దబ్బిపురం
237 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 15 పొనుగోడు
238 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 16 రాజవోలు
239 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 17 శ్రీకొలను
240 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 18 వేల్పులగుంట
241 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 ఎ ఎస్ పేట 19 జమ్మవరం
242 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 1 అనంతవరం
243 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 2 బోడుగులపాడు
244 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 3 చవటపుతేడు
245 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 4 చెన్నూరు
246 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 5 దగదర్తి
247 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 6 దామవరం
248 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 7 ధర్మవరం
249 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 8 దుండిగం
250 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 9 కాట్రయపాడు
251 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 10 కొతపల్లి కౌరుగుంట
252 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 11 మనుబోలుపాడు
253 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 12 పెద్దపుత్టేడు
254 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 13 రంగసముద్రం
255 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 14 తడకలూరు
256 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 15 తిరువీధిపాడు
257 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 16 తురిమెర్ల
258 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 17 ఉల్లవపల్లి
259 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 18 వెలుపోడు
260 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 19 ఉచ్చగుంటపాలెం
261 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 20 యలమంచిపాడు
262 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 1 అల్లూరు
263 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 2 బట్రకాగొల్లు
264 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 3 బీరంగుంట
265 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 4 ఈస్ట్ గోగులపల్లి
266 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 5 గ్రద్దగుంట
267 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 6 ఇందుపూరు
268 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 7 ఇస్కపల్లి
269 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 8 నార్త్ ఆములూరు
270 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 9 నార్త్ మోపూరు
271 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 10 పురిణి
272 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 11 సింగపేట
273 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 12 వెలిచెర్ల
274 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 13 వెస్ట్ గోగులపల్లి
275 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 1 అలగానిపాడు
276 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 2 అన్నారెడ్డిపాలెం
277 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 3 చౌకచెర్ల
278 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 4 దంపూరు
279 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 5 దండిగుంట
280 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 6 గాదెల దిన్నె
281 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 7 ముదివర్తి
282 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 8 పార్లపల్లి
283 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 9 రామతీర్థం
284 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 10 రామచంద్రాపురం
285 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 11 ఊటుకూరు
286 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 12 వరిణి
287 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 13 వావిళ్ళ
288 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 14 విడవలూరు
289 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 1 ఆలూరుపాడు
290 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 2 బసవయపాలెం
291 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 3 బొడ్డువారిపాలెం
292 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 4 దక్షిణ హరిజన వాడ
293 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 5 దామెగుంట
294 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 6 గండవరం
295 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 7 గండవరం సౌత్
296 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 8 గుండాలమ్మపాలెం
297 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 9 కమ్మపాలెం
298 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 10 కొడవలూరు
299 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 11 కొత్తవంగల్లు
300 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 12 మన్నేగుంటపాడు
301 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 13 మిక్కిలంపేట
302 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 14 నాయుడుపాలెం
303 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 15 నార్త్ రాజుపాలెం
304 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 16 పెయ్యలపాలెం
305 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 17 రామన్నపాలెం
306 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 18 రేగడిచేలిక
307 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 19 తలమంచి
308 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 20 వెంకన్నపురం
309 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 21 యల్లాయపాలెం
310 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 1 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం
311 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 2 చెల్ల్లాయపాలెం
312 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 3 దామరమడుగు
313 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 4 ఇస్కపాలెం
314 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 5 జొన్నవాడ
315 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 6 కలయకాగోల్లు
316 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 7 కట్టుబడిపాలెం
317 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 8 మినగల్లు
318 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 9 మునులపూడి
319 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 10 నాగమాంబాపురం
320 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 11 నాగాయగుంట
321 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 12 పంచేడు
322 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 13 పెనుబల్లి
323 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 14 రేబాల
324 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 15 వవ్వేరు
325 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 1 అన్నారెడ్డిపాలెం
326 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 2 చెన్నవరప్పాడు
327 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 3 దువ్వూరు
328 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 4 గాంధి జనసంగం
329 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 5 జండా దిబ్బ
330 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 6 జంగాల కండ్రిక
331 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 7 కోలగట్ల
332 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 8 కొరిమెర్ల
333 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 9 మక్తాపురం
334 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 10 మర్రిపాడు
335 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 11 నీలాయపాలెం
336 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 12 పడమటిపాలెం
337 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 13 పెరమన
338 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 14 సంగం
339 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 15 సిద్దిపురం
340 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 16 తలుపూరుపాడు
341 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 17 తరుణవాయి
342 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 18 వంగల్లు
343 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 19 వీర్లగుడిపాడు
344 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 20 వెంగారెడ్దిపాలెం
345 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 1 ఆదూరుపల్లి
346 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 2 బోడిపాడు
347 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 3 చేజెర్ల
348 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 4 చిత్తలూరు
349 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 5 గొల్లపల్లి
350 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 6 కాకివాయ
351 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 7 కోటితీర్థం
352 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 8 మడపల్లి
353 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 9 మాముడూరు
354 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 10 నాగులవెల్లటూరు
355 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 11 నెర్నూరు
356 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 12 నూతక్కివారి కండ్రిగ
357 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 13 ఓబులాయపల్లి
358 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 14 పాడేరు
359 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 15 పాతపాడు
360 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 16 పెల్లేరు
361 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 17 పెరుమాళ్లపాడు
362 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 18 తూర్పుకంభంపాడు
363 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 19 తిమ్మాయపాలెం
364 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 20 వావిలేరు
365 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 21 యనమదల
366 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజెర్ల 22 ఏటూరు
367 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 1 ఆమనిచిరువెల్ల
368 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 2 అనంతసాగరం
369 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 3 బెడుసుపల్లి
370 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 4 బొమ్మవరం
371 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 5 చిలకలమర్రి
372 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 6 దేవురయపల్లి బిట్ – 1
373 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 7 దేవురయపల్లి బిట్ – 2
374 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 8 గౌరవరం
375 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 9 గుడిగుంట
376 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 10 ఇనగలూరు
377 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 11 ఇస్కపల్లి
378 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 12 కామిరెడ్డిపాడు
379 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 13 లింగంగుంట
380 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 14 మంచాలపల్లి
381 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 15 మంగుపల్లి
382 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 16 మినగల్లు
383 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 17 ముస్తాపురం
384 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 18 పడమటి కంభంపాడు
385 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 19 పాతాలపల్లి
386 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 20 రేవూరు
387 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 21 సోమశిల
388 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 22 ఉప్పలపాడు
389 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 23 వరికుంటపాడు
390 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 24 వెంగమపల్లి
391 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 1 బద్దెవోలు
392 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 2 బాలాజీరావు పేట
393 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 3 బ్రాహ్మణపల్లి
394 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 4 చీపినాపి
395 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 5 చినగోపవరం
396 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 6 చింతలపాలెం
397 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 7 చింతలాత్మకురు
398 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 8 చౌటపల్లి
399 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 9 దాచూరు
400 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 10 కలువాయి
401 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 11 కనుపూరుపల్లి
402 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 12 కేశమనేనిపల్లి
403 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 13 కుల్లూరు
404 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 14 మాదన్నగారిపల్లి
405 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 15 నూకనపల్లి
406 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 16 పల్లకొండ
407 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 17 పెరమకొండ
408 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 18 తెలుగురాయపురం
409 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 19 తోపుగుంట
410 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 20 ఉయ్యాలపల్లి
411 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 1 ఆదురుపల్లి
412 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 2 ఆకిలివలస
413 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 3 బొజ్జనపల్లి
414 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 4 చెర్లోపల్లి
415 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 5 గిలకపాడు
416 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 6 గోనుపల్లి
417 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 7 గుండవోలు
418 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 8 జోరేపల్లి
419 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 9 కంభాలపల్లి
420 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 10 మునగలవెంకటాపురం
421 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 11 నెల్లేపల్లి
422 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 12 పంగిలి
423 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 13 పెనుబర్తి
424 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 14 రాపూరు
425 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 15 శానానయపాలెం
426 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 16 సంక్రాంతిపల్లి
427 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 17 సిద్దవరం
428 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 18 తేగచెర్ల
429 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 19 తూమాయ
430 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 20 వేపినాపి
431 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 21 ఏపూర్
432 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 1 అల్తుర్తి
433 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 2 అమ్మవారిపాలెం
434 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 3 అయ్యగారిపాలెం
435 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 4 బత్తులపల్లి
436 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 5 బిరదవోలు
437 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 6 చాటగొట్ల
438 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 7 చెన్నారెడ్డి పల్లి
439 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 8 డేగపూడి
440 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 9 దుగ్గుంట
441 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 10 ఇనుకుర్తి
442 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 11 కనుపర్తి
443 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 12 మహామ్మధాపురం
444 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 13 మర్రిపల్లి
445 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 14 మరుపూరు
446 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 15 మొగల్లూరు
447 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 16 నందివాయ
448 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 17 నావూరు
449 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 18 నావూరుపల్లి
450 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 19 నేదురుపల్లి
451 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 20 పార్లపల్లి
452 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 21 పొదలకూరు
453 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 22 ప్రభగిరిపట్నం
454 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 23 పులికొల్లు
455 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 24 రావుల్ల ఎరగుంటపల్లి
456 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 25 సూరాయపాలెం
457 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 26 తాటిపర్తి
458 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 27 తోడేరు
459 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 28 వావింటపర్తి
460 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 29 వెలిగంటిపాలెం
461 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 30 విరూరు
462 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 1 కాకుపల్లి-II ( మాధరాజు గూడూరు)
463 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 2 ఆమంచెర్ల
464 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 3 దేవరపాలెం
465 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 4 దొంతాలి
466 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 5 గొల్ల కందూకూరు
467 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 6 కాకుపల్లి -I (కాకుపల్లి)
468 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 7 కలివెలపాలెం
469 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 8 కందమూరు
470 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 9 కొమ్మరపూడి
471 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 10 కొండ్లపూడి
472 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 11 కొత్త వెల్లంటి
473 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 12 ములుముడి
474 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 13 పాత వెల్లంటి
475 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 14 పెనుబర్తి
476 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 15 సజ్జాపురం
477 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 16 సౌత్ మోపూరు
478 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు 17 ఉప్పుటూరు
479 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 1 చెర్లోపాలెం
480 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 2 గంగవరం
481 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 3 ఇనమడుగు
482 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 4 కోవూరు
483 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 5 లేగుంటపాడు
484 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 6 మోడేగుంట
485 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 7 పడుగుపాడు
486 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 8 పాటూరు
487 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 9 పోతిరెడ్డిపాలెం
488 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 10 వేగూరు
489 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 1 డేవిస్ పేట
490 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 2 గంగపట్నం
491 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 3 ఇందుకూరు పేట బిట్-II(కొత్తూరు)
492 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 4 ఇందుకూరుపేట బిట్ -I
493 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 5 జంగంవారి దొరువు
494 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 6 కొమరిక
495 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 7 కొరుటూరు
496 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 8 కొత్తూరు చింతోపు
497 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 9 కుడితిపాలెం
498 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 10 లేబూరు బిట్ -I
499 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 11 లేబూరు బిట్ -II ( జగదేవిపేట)
500 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 12 ముదివర్తిపాలెం
501 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 13 మైపాడు
502 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 14 నరసాపురం
503 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 15 నిడిముసలి
504 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 16 పల్లిపాడు
505 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 17 పున్నూరు
506 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 18 రాముడుపాలెం
507 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 19 రావూరు
508 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 20 సోమరాజుపల్లి
509 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 1 సౌత్ అములూరు
510 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 2 చిన్న చెరుకూరు
511 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 3 చింతోపు
512 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 4 ఈదూరు
513 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 5 ఇస్కపాలెం
514 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 6 కోడూరు
515 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 7 కొత్తపాలెం
516 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 8 కోవెరపాలెం
517 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 9 మాచర్లవారిపాలెం
518 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 10 మల్లిఖార్జునపురం
519 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 11 మండపం
520 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 12 ముంగలదొరువు
521 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 13 నరుకూరు
522 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 14 పాపిరెడ్డిపాలెం
523 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 15 పేడూరు
524 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 16 పోట్లపూడి
525 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 17 తోటపల్లి గూడూరు
526 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 18 తోటపల్లి
527 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 19 వరకవిపుడి
528 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 20 వరిగొండ
529 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 21 వెంకనపాలెం
530 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 22 విలుకానిపల్లె
531 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 1 బ్రహ్మదేవం
532 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 2 డమ్మాయపాలెం
533 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 3 దొరువులపాలెం
534 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 4 దువ్వూరువారిపాలెం
535 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 5 ఈపూరు -I (ఈపూరు)
536 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 6 క్రిష్ణపట్నం
537 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 7 మల్లూరు
538 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 8 మామిడిపూడి
539 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 9 ముసునూరివారిపాలెం
540 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 10 ముత్తుకూరు
541 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 11 నారికేల్లపల్లి
542 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 12 నేలటూరు
543 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 13 ఈపూరు -II (పంటపాలెం)
544 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 14 పాటురువారి కండ్రిగ
545 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 15 పిడతాపోలూరు
546 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 16 పోలంరజుగుంట
547 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 17 పైనాపురం
548 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 18 సర్వేపల్లి బిట్ -V
  (పొట్టెంపాడు)
549 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 19 తాళ్లపూడి
550 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 20 వల్లూరు
551 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 1 అట్రంవారికండ్రిగ
552 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 2 అనికేపల్లి
553 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 3 చెముడుగుంట
554 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 4 ఈదగాలి
555 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 5 ఎగువమిట్ట
556 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 6 ఈపూరు బిట్-II (గుడ్లూరువారిపాలెం)
557 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 7 ఇడిమేపల్లి
558 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 8 కాకుటూరు
559 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 9 కందలపాడు
560 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 10 కంటేపల్లి
561 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 11 కనుపూరు బిట్ -I
562 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 12 కనుపూరు బిట్ -II
563 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 13 కసుమూరు
564 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 14 కురిచెర్లపాడు
565 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 15 పాలిచెర్లపాడు
566 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 16 పూడిపర్తి
567 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 17 పుంజులూరుపాడు
568 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 18 రామదాసుకండ్రిగ
569 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 19 సర్వేపల్లి బిట్ -I
570 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 20 సర్వేపల్లి బిట్ -II
571 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 21 సర్వేపల్లి బిట్ -III
572 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 22 సర్వేపల్లి బిట్ -IV(నిడిగుంటపాలెం)
573 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 23 తాటిపర్తిపాలెం
574 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 24 తిరుమలమ్మపాలెం
575 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 25 వెంకటాచలం
576 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 1 అక్కంపేట
577 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 2 బద్దెవోలు
578 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 3 బండేపల్లి
579 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 4 చెర్లోపల్లి
580 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 5 చెరుకుముడి