ముగించు

గ్రామ పంచాయతీలు

గ్రామ పంచాయతీలు మండలాల వారీగా
వ.నెం. పంచాయతీ డివిజను పేరు రెవిన్యూ డివిజన్ కోడ్ రెవిన్యూ డివిజను పేరు మండలం కోడ్ మండలము పేరు గ్రామ పంచాయతీ వ.నెం. గ్రామ పంచాయతి పేరు
1 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 1 బట్రకాగొల్లు
2 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 2 బీరంగుంట
3 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 3 తూర్పు గోగులపల్లి
4 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 4 గ్రద్దగుంట
5 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 5 ఇందుపూర్
6 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 6 ఇస్కపల్లి
7 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 7 ఉత్తర ఆములూరు
8 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 8 పురిణి
9 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 9 వెలిచెర్ల
10 కావలి 1 కావలి 1 అల్లూరు 10 పశ్చిమ గోగులపల్లి
11 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 1 ఆమనిచిరివెళ్ల
12 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 2 అనంతసాగరం
13 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 3 బెడుసుపల్లి
14 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 4 బొమ్మవరం
15 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 5 చిలకలమర్రి
16 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 6 దేవరాయపల్లి బిట్-1
17 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 7 దేవరాయపల్లి బిట్-2
18 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 8 గౌరవరం
19 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 9 గుడిగుంట
20 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 10 ఇనగలూరు
21 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 11 ఇస్కపల్లి
22 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 12 కామిరెడ్డిపాడు
23 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 13 కొత్తపల్లి
24 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 14 లింగంగుంట
25 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 15 మంచాలపల్లి
26 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 16 మంగుపల్లి
27 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 17 మినగల్లు
28 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 18 ముస్తపురం
29 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 19 పడమటి కంభంపాడు
30 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 20 పాతాళ్లపల్లి
31 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 21 రేవూరు
32 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 22 సోమశిల
33 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 23 ఉప్పలపాడు
34 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 24 వరికుంటపాడు
35 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 2 అనంతసాగరం 25 వెంగంపల్లి
36 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 1 అక్బరాబాద్
37 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 2 అనుమసముద్రం
38 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 3 ఎ ఎస్ పేట
39 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 4 చిరమణ
40 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 5 చౌట భీమవరం
41 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 6 దూబగుంట
42 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 7 గుడిపాడు
43 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 8 గుంపర్లపాడు
44 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 9 హసనాపురం
45 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 10 కావలి యడవల్లి
46 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 11 కొండమీద కొండూరు
47 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 12 కుప్పురుపాడు
48 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 13 పందిపాడు
49 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 14 పెద్దబ్బిపురం
50 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 15 పొనుగోడు
51 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 16 రాజవోలు
52 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 17 శ్రీకొలను
53 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 18 వేల్పులగుంట
54 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 3 ఎ ఎస్ పేట 19 జమ్మవరం
55 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 1 అప్పారావుపాలెం
56 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 2 అరవీడు
57 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 3 బండారుపల్లి
58 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 4 బట్టేపాడు
59 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 5 బోయిల చిరువెల్ల
60 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 6 చెర్లో యడవల్లి
61 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 7 డేపూరు
62 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 8 కనుపూరుపల్లి
63 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 9 కరటంపాడు
64 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 10 మహిమలూరు
65 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 11 మురగళ్ళ
66 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 12 నాగులపాడు
67 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 13 నల్లపురెడ్డిపల్లి
68 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 14 నారంపేట
69 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 15 నువ్వూరుపాడు
70 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 16 పదకండ్ల
71 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 17 పమిడిపాడు
72 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 18 రామస్వామిపల్లి
73 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 19 రావులకొల్లు
74 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 20 వాసిలి
75 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 4 ఆత్మకూరు 21 వెన్నవాడ
76 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 1 అల్లిమడుగు
77 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 2 అనంతబొట్లవారి కండ్రిగ
78 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 3 బిట్రగుంట
79 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 4 బోగోలు
80 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 5 చెన్నరాయుని పాలెం
81 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 6 జక్కేపల్లిగూడూరు
82 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 7 జువ్వలదిన్నె
83 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 8 కోవూరుపల్లి
84 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 9 ముంగమూరు
85 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 10 నాగులవరం
86 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 11 ఎస్ జి వి కండ్రిగ
87 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 12 ఎస్ వి పాలెం
88 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 13 తాల్లూరు
89 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 14 ఉమామహేశ్వరపురం
90 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 15 విస్వనాధరావుపేట
91 కావలి 1 కావలి 5 బోగోలు 16 ఏనుగులబావి
92 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 1 చెల్లాయపాలెం
93 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 2 దామరమడుగు
94 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 3 ఇస్కపాలెం
95 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 4 జొన్నవాడ
96 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 5 కాలయకాగొల్లు
97 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 6 కట్టుబడిపాలెం
98 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 7 మినగల్లు
99 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 8 మునులపూడి
100 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 9 నాగమాంబాపురం
101 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 10 నాగాయగుంట
102 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 11 పంచేడు
103 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 12 పెనుబల్లి
104 కావలి 2 నెల్లూరు 6 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 13 రేబాల
105 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 1 ఆదూరుపల్లి
106 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 2 బిల్లుపాడు
107 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 3 బోడిపాడు
108 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 4 చేజెర్ల
109 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 5 చిత్తలూరు
110 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 6 గొల్లపల్లి
111 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 7 కాకివోయ
112 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 8 కోటితీర్థం
113 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 9 మాడపల్లి
114 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 10 మాముడూరు
115 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 11 మైపాటివారికండ్రిగ
116 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 12 నాగులవెల్లటూరు
117 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 13 నెర్నూరు
118 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 14 నూటకివారి కండ్రిగ
119 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 15 ఓబులాయపల్లి
120 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 16 పాడేరు
121 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 17 పాతపాడు
122 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 18 పెల్లేరు
123 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 19 పెరుమాళ్లపాడు
124 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 20 పుట్టుపల్లి
125 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 21 తిమ్మాయపాలెం
126 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 22 తూర్పుకంభంపాడు
127 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 23 తూర్పుపల్లి
128 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 24 వావిలేరు
129 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 25 యనమదల
130 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 7 చేజెర్ల 26 ఏటూరు
131 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 1 అనంతవరం
132 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 2 బొడుగులపాడు
133 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 3 చవటపుత్తెడు
134 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 4 చెన్నూరు
135 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 5 దగదర్తి
136 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 6 దామవరం
137 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 7 ధర్మవరం
138 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 8 దుండిగం
139 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 9 కాట్రాయపాడు
140 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 10 కోతపల్లి కౌరుగుంట
141 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 11 మనుబోలుపాడు
142 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 12 పెద్దపుత్తేడు
143 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 13 రంగసముద్రం
144 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 14 తడకలూరు
145 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 15 తిరువీధిపాడు
146 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 16 తురిమెర్ల
147 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 17 ఉల్లవపాల్ల
148 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 18 వెలుపోడు
149 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 19 వుచగుంటపాలెం
150 కావలి 1 కావలి 8 దగదర్తి 20 యలమంచిపాడు
151 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 1 బండకిందపల్లి
152 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 2 బోడవారిపల్లి
153 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 3 బ్రహ్మేశ్వరం
154 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 4 బైరవరం
155 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 5 దుత్తలూరు
156 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 6 కొత్తపేట
157 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 7 నందిపాడు
158 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 8 నర్రవాడ
159 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 9 పాపంపల్లి
160 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 10 రాచవారిపల్లి
161 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 11 రెడ్లదిన్నె
162 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 12 సోమలరేగడ
163 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 13 తెడ్డుపాడు
164 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 14 తిమ్మాపురం
165 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 15 వెంగన్నపాలెం
166 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 16 వెంకటంపేట
167 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 17 ఏరుకొల్లు
168 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 1 అడవిరాజుపాలెం
169 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 2 అమ్మవారిపాలెం
170 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 3 బసిరెడ్డిపాలెం
171 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 4 చేవూరు
172 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 5 చిమిదితిపాడు
173 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 6 చినలత్రాపి
174 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 7 దప్పలంపాడు
175 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 8 దారకానిపాడు
176 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 9 గుడ్లూరు
177 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 10 గుండ్లపాలెం
178 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 11 కొతపేట
179 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 12 మోచెర్ల
180 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 13 మొగల్లూరు
181 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 14 నాయుడుపాలెం
182 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 15 పజర్ల
183 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 16 పరకొండపాడు
184 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 17 పొట్లూరు
185 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 18 పూరేటిపల్లి
186 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 19 రాళ్ళపాడు
187 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 20 రావూరు
188 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 21 శాలిపేట
189 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 22 స్వర్ణాజీపురం
190 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 23 వెంకంపేట
191 కందుకూరు 4 కందుకూరు 10 గుడ్లూరు 24 ఏలూరుపాడు
192 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 1 దేవిపేట
193 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 2 గంగపట్నం
194 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 3 ఇందుకూరుపేట బిట్ – I
195 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 4 ఇందుకూరుపేట బిట్-II (కొత్తూరు)
196 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 5 జంగంవానిదొరువు
197 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 6 కొమరిక
198 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 7 కొరుటూరు
199 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 8 కొత్తూరుచింతోపు
200 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 9 కుడితిపాలెం
201 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 10 లేబూరు బిట్ – I
202 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 11 లేబూరు బిట్ – II(జగదేవిపేట)
203 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 12 ముదివర్తిపాలెం
204 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 13 మైపాడు
205 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 14 నరసాపురం
206 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 15 నిడిముసలి
207 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 16 పల్లిపాడు
208 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 17 పున్నూరు
209 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 18 రాముడుపాలెం
210 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 19 రావూరు
211 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 11 ఇందుకూరుపేట 20 సోమరాజుపల్లి
212 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 1 అన్నవరం
213 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 2 బ్రాహ్మణక్రాక
214 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 3 చామదల
215 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 4 చిన్నక్రాక
216 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 5 చౌడవరం
217 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 6 గట్టుపల్లి
218 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 7 గోపన్నపాలెం
219 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 8 జలదంకి
220 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 9 జమ్మలపాలెం
221 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 10 కమ్మవారిపాలెం
222 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 11 కేశవరం
223 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 12 కొత్తపాలెం
224 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 13 కృష్ణపాడు
225 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 14 ఎల్.ఆర్.అగ్రహారం
226 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 15 రామవరప్పాడు
227 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 16 సోమవరప్పాడు
228 కావలి 1 కావలి 12 జలదంకి 17 వేములపాడు
229 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 1 అనంతపురం
230 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 2 చిన్న అన్నలూరు
231 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 3 గంగిరెడ్డిపాలెం
232 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 4 కలిగిరి
233 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 5 కావలి ముస్తాపురం
234 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 6 క్రాకుటూరు
235 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 7 క్రిష్ణారెడ్డిపాలెం
236 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 8 కుమ్మరకొండూరు
237 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 9 లక్ష్మీపురం
238 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 10 నాగసముద్రం
239 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 11 పరికోట
240 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 12 పెద కొండూరు
241 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 13 పోలంపాడు
242 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 14 రావులకొల్లు
243 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 15 సిద్దనకొండూరు
244 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 16 తెల్లపాడు
245 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 17 తూర్పు దూబగుంట
246 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 18 తూర్పు గుడ్లడోన
247 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 19 వీర్ణకొల్లు
248 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 20 వెలగపాడు
249 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 21 వెస్ట్ గుడ్లడోన
250 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 22 ఏపినాపి
251 కావలి 1 కావలి 13 కలిగిరి 23 ఎరుకులరెడ్డిపాలెం
252 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 1 బద్దెవోలు
253 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 2 బాలాజీరావుపేట
254 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 3 బ్రహమనపల్లె
255 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 4 చీపినాపి
256 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 5 చినగోపవరం
257 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 6 చింతలపాలెం
258 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 7 చింతలఆత్మకూరు
259 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 8 చౌటపల్లి
260 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 9 దాచూరు
261 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 10 కలువాయి
262 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 11 కనుపురుపల్లి
263 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 12 కేసమనేనిపల్లి
264 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 13 కుల్లూరు
265 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 14 మదన్నగారిపల్లి
266 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 15 నూకనపల్లి
267 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 16 పల్లకొండ
268 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 17 పెరమకొండ
269 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 18 తెలుగురాయపురం
270 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 19 తోపుగుంట
271 నెల్లూరు 3 ఆత్మకూరు 14 కలువాయిa 20 ఉయ్యాలపల్లి
272 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 1 అనంతసాగరం
273 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 2 బలిజిపాలెం
274 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 3 జి.మేకపాడు
275 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 4 జిల్లెల్లముడి
276 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 5 కమ్మవారిపాలెం
277 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 6 కంచరగుంట
278 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 7 కొండముడుసుపాలెం
279 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 8 కొండికందుకూరు
280 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 9 కోవూరు
281 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 10 మాచవరం
282 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 11 మహాదేవపురం
283 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 12 మోపాడు
284 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 13 నర్రిసేట్టివారిపాలెం
285 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 14 ఒగురు
286 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 15 పాలుకూరు
287 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 16 పాలూరు-దొండపాడు
288 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 17 పందలపాడు
289 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 18 ఎస్.ఆర్.ఆర్.పురం
290 కందుకూరు 4 కందుకూరు 15 కందుకూరు 19 విక్కిరాలపేట
291 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 1 ఆముదాలదిన్నె
292 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 2 ఆనెమడుగు
293 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 3 అన్నగారిపాలెం
294 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 4 చెలంచెర్ల
295 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 5 చెంచుగానిపాలెం
296 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 6 చెన్నయపాలెం
297 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 7 గౌరవరం
298 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 8 కొత్తపల్లి
299 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 9 లక్ష్మీపురం
300 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 10 మన్నాగిదిన్నె
301 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 11 పెదపట్టపుపాలెం
302 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 12 రాజువారిచింతలపాలెం
303 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 13 రుద్రకోట
304 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 14 సర్వాయపాలెం
305 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 15 సిరిపురం
306 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 16 తాళ్ళపాలెం
307 కావలి 1 కావలి 16 కావలి 17 తుమ్మలపెంట
308 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 1 ఆలూరుపాడు
309 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 2 బసవాయపాలెం
310 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 3 బొడ్డువారిపాలెం
311 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 4 దక్షిణ హరిజన వాడ
312 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 5 దామెగుంట
313 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 6 గండవరం
314 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 7 గండవరం సౌత్
315 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 8 గుండాలమ్మపాలెం
316 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 9 కమ్మపాలెం
317 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 10 కొడవలూరు
318 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 11 కొతవంగల్లు
319 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 12 మానెగుంటపాడు
320 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 13 మిక్కిలింపేట
321 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 14 నాయుడుపాలెం
322 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 15 ఉత్తర రాజుపాలెం
323 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 16 పద్మనాభసత్రం
324 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 17 పాతవంగల్లు
325 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 18 పెమ్మారెడ్డిపాలెం
326 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 19 పెయ్యలపాలెం
327 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 20 రామన్నపాలెం
328 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 21 రేగడిచెలిక
329 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 22 తలమంచి
330 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 23 వెంకన్నపురం
331 కావలి 1 కావలి 17 కొడవలూరు 24 ఎల్లాయపాలెం
332 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 1 భీమవరప్పాడు
333 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 2 చింతలదేవి
334 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 3 గానుగపెంట
335 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 4 గరిమెనపెంట
336 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 5 గొట్టిగుండాల
337 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 6 గొట్టిగుండాల పాలెం
338 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 7 గుడవల్లూరు
339 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 8 ఇసకదామెర్ల
340 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 9 కొమ్మి
341 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 10 మర్రిగుంట
342 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 11 నేకునాంపేట
343 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 12 పార్లపల్లె
344 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 13 రెనమల
345 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 14 సాయిపేట
346 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 15 సత్యవోలు
347 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 16 శెట్టిపాలెం
348 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 17 తూర్పు ఎర్రబల్లె
349 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 18 ఉప్పులూరు
350 కందుకూరు 4 కందుకూరు 18 కొండాపురం 19 వెలిగండ్ల
351 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 1 చెర్లోపాలెం
352 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 2 గంగవరం
353 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 3 ఇనమడుగు
354 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 4 కోవూరు
355 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 5 లేగుంటపాడు
356 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 6 మోదెగుంట
357 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 7 పడుగుపాడు
358 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 8 పాటూరు
359 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 9 పోతిరెడ్డిపాలెం
360 కావలి 2 నెల్లూరు 19 కోవూరు 10 వేగూరు
361 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 1 అంగిరేకులపాడు
362 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 2 అన్నెబొఇనపల్లె
363 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 3 చినపావని
364 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 4 గంగపాలెం
365 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 5 లింగసముద్రం
366 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 6 మాలకొండరాయునిపాలెం
367 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 7 మేదరమేట్లపాలెం
368 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 8 మొగిలిచెర్ల
369 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 9 ముత్యాలపాడు
370 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 10 పెదపావని
371 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 11 పెంట్రాల
372 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 12 రాచెరువురాజుపాలెం
373 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 13 తిమ్మారేడ్డిపాలెం
374 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 14 వీర రాఘవుని కోట
375 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 15 విశ్వనాధపురం
376 కందుకూరు 4 కందుకూరు 20 లింగసముద్రం 16 ఎర్రారేడ్డిపాలెం
377 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 1 అక్కంపేట
378 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 2 బద్దెవోలు
379 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 3 బండేపల్లి
380 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 4 చెర్లోపల్లి
381 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 5 చెరుకుముడి
382 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 6 గురివిందపూడి
383 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 7 జట్లకొండూరు
384 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 8 కాగితాలపూరు
385 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 9 కట్టువపల్లి
386 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 10 కొలనకుదురు
387 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 11 కొమ్మలపుడి
388 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 12 లక్ష్మినరసింహపురం
389 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 13 మడమనూరు
390 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 14 మనుబోలు
391 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 15 పిడూరు
392 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 16 పిడూరుపాలెం
393 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 17 వడ్లపూడి
394 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 18 వీరంపల్లి
395 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 21 మనుబోలు 19 వెంకన్నపాలెం
396 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 1 అల్లంపాడు
397 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 2 భీమవరం
398 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 3 బ్రాహ్మణపల్లె
399 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 4 బూదవాడ
400 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 5 చాబోలు
401 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 6 చిలకపాడు
402 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 7 చినమాచనూరు
403 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 8 చుంచులూరు
404 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 9 ధర్మరావుచేరువుపల్లి
405 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 10 ఇర్లపాడు
406 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 11 కంపసముద్రం
407 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 12 కేతిగుంట
408 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 13 ఖదర్పూర్
409 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 14 మర్రిపాడు
410 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 15 నాగినేనిగుంట
411 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 16 నందవరం
412 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 17 పడమటినాయుడుపల్లె
413 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 18 పల్లవోలు
414 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 19 పగల్లపాడు
415 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 20 పొంగూరు
416 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 21 పొంగూరుకండ్రిగ
417 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 22 రామానాయుడుపల్లి
418 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 23 సింగనపల్లె
419 కావలి 3 ఆత్మకూరు 22 మర్రిపాడు 24 ఏపిల్లగుంట
420 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 1 బ్రహ్మదేవం
421 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 2 దమ్మాయపాలెం
422 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 3 దొరువులపాలెం
423 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 4 దువ్వురువారిపాలెం
424 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 5 ఈపూరు-1ఎ (ఈపూరు)
425 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 6 ఈపూరు-Iబి (పంటపాలెం)
426 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 7 కృష్ణపట్నం
427 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 8 మల్లూరు
428 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 9 మామిడిపూడి
429 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 10 ముసునూరివారిపాలెం
430 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 11 ముత్తుకూరు
431 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 12 నారికేల్లపల్లి
432 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 13 నేలటూరు
433 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 14 పాటూరువారికండ్రిగ
434 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 15 పిడతాపోలూరు
435 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 16 పోలంరాజుగుంట
436 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 17 పైనాపురం
437 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 18 సర్వేపల్లి బిట్-V (పొట్టెంపాడు)
438 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 19 తాళ్ళపూడి
439 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 ముత్తుకూరు 20 వల్లూరు
440 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 1 కాకుపల్లి -II (మాదరాజు గూడూరు)
441 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 2 ఆమంచర్ల
442 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 3 దేవరపాలెం
443 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 4 దొంతాలి
444 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 5 గొల్ల కందుకూరు
445 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 6 కాకుపల్లి-I (కాకుపల్లి)
446 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 7 కలివెలపాలెం
447 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 8 కందమూరు
448 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 9 కొమ్మరపూడి
449 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 10 కొండ్లపూడి
450 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 11 కొత్త వెల్లంటి
451 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 12 ములుముడి
452 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 13 పాత వెల్లంటి
453 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 14 పెనుబర్తి
454 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 15 పోట్టేపాలెం
455 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 16 సజ్జాపురం
456 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 17 సౌత్ మోపూరు
457 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 నెల్లూరు 18 ఉప్పుటూరు
458 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 1 ఆల్తుర్తి
459 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 2 అమ్మవారిపాలెం
460 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 3 అయ్యగారిపాలెం
461 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 4 బాతులపల్లె
462 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 5 బిరదవోలు
463 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 6 చాటగొట్ల
464 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 7 చెన్నారెడ్డిపల్లె
465 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 8 డేగపూడి
466 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 9 దుగ్గుంట
467 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 10 ఇనుకుర్తి
468 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 11 కనుపర్తి
469 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 12 మహామ్మదాపురం
470 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 13 మర్రిపల్లి
471 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 14 మరుపూరు
472 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 15 మొగల్లూరు
473 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 16 నందివాయ
474 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 17 నావూరు
475 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 18 నావూరుపల్లి
476 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 19 నేదురుపల్లె
477 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 20 పార్లపల్లె
478 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 21 పొదలకూరు
479 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 22 ప్రభగిరిపట్నం
480 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 23 పులికొల్లు
481 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 24 రావళ్ల యెరుగుంటపాలెం
482 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 25 సూరాయపాలెం
483 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 26 తాటిపర్తి
484 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 27 తోడేరు
485 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 28 వావింటపర్తి
486 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 29 వెలిగంటిపాలెం
487 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 పొదలకూరు 30 విరూర్
488 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 1 ఆదూరుపల్లి
489 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 2 అకిలివలస
490 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 3 బొజ్జనపల్లి
491 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 4 చెర్లోపల్లి
492 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 5 గిలకపాడు
493 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 6 గోనుపల్లి
494 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 7 గుండవోలు
495 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 8 జోరేపల్లి
496 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 9 కంభాలపల్లి
497 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 10 ముంగలవెంకటాపురం
498 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 11 నెల్లేపల్లి
499 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 12 పంగిలి
500 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 13 పెనుబర్తి
501 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 14 రాపూరు
502 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 15 సానాయపాలెం
503 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 16 సంక్రాంతిపల్లె
504 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 17 సిద్దవరం
505 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 18 తెగచెర్ల
506 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 19 తూమయ
507 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 20 వేపినాపి
508 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 26 రాపూరు 21 ఏపూరు
509 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 1 అన్నారెడ్డిపాలెం
510 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 2 చెన్నవరప్పాడు
511 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 3 దువ్వూరు
512 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 4 గాంధీజనసంగం
513 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 5 జెండాదిబ్బ
514 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 6 జంగాలకండ్రిగ
515 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 7 కోలగట్ల
516 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 8 కొరిమెర్ల
517 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 9 మక్తాపురం
518 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 10 మర్రిపాడు
519 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 11 నీలయపాలెం
520 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 12 పడమటిపాలెం
521 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 13 పెరమన
522 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 14 సంగం
523 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 15 సిద్దిపురం
524 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 16 తలుపూరుపాడు
525 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 17 తరునవోయ
526 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 18 వంగల్లు
527 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 19 వీర్లగుదిపాడు
528 కావలి 3 ఆత్మకూరు 27 సంగం 20 వెంగారేడ్డిపాలెం
529 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 1 అయ్యరవారిపల్లి
530 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 2 బాలాయపల్లి
531 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 3 బసినేనిపల్లి
532 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 4 చిన్న నాగంపల్లి
533 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 5 దేవమ్మ చెరువు
534 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 6 దేవరజుసురయపల్లి
535 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 7 దేవిసేట్టిపల్లి
536 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 8 గుండుపల్లి
537 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 9 జయపురం
538 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 10 మరంరేడ్డిపల్లి
539 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 11 నమల్లదిన్నె
540 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 12 పబ్బులేటిపల్లి
541 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 13 సీతారామపురం
542 కావలి 3 ఆత్మకూరు 28 సీతారామపురం 14 సింగారేద్దిపల్లి
543 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 1 అనంతమడుగు
544 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 2 చాగనం
545 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 3 చాగనం రాజుపాలెం
546 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 4 చీకొల్లు
547 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 5 దేవరవేమూరు
548 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 6 గోకులబృందావనం
549 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 7 గ్రిద్దలూరు
550 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 8 గులించెర్ల
551 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 9 జోగిపల్లి
552 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 10 కలిచేడు
553 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 11 కోమటిగుంట రాజుపాలెం
554 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 12 కొమ్మిపాడు
555 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 13 క్రిష్ణరెడ్డిపల్లి
556 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 14 లింగానపాలెం
557 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 15 లింగసముద్రం
558 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 16 మలిచేడు
559 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 17 మార్లపూడి
560 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 18 పాలూరు
561 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 19 పెరుమాళ్లపాడు
562 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 20 పొక్కందల
563 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 21 పోతేగుంట
564 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 22 రంగానరామపురం
565 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 23 రాజుల ఎర్రగుంట పాలెం
566 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 24 రామసాగరం
567 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 25 సైదాపురం
568 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 26 తిప్పిరెడ్డిపల్లి
569 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 27 తోచం
570 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 28 తుమ్మలతలుపూరు
571 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 29 తురిమెర్ల
572 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 30 ఊటుకూరు
573 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 సైదాపురం 31 వేములచేడు
574 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 1 చిన్న చెరుకూరు
575 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 2 చింతోపు
576 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 3 ఈదూరు
577 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 4 ఇసకపాలెం
578 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 5 కోడూరు
579 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 6 కోతపాలెం
580 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 7 కోవేరపాలెం
581 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 8 మాచర్లవారిపాలెం
582 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 9 మల్లికార్జునపురం
583 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 10 మండపం
584 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 11 ముంగలదోరువు
585 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 12 నరకూరు
586 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 13 పాపిరెడ్డి పాలెం
587 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 14 పెదూరు
588 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 15 పొట్లపూడి
589 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 16 సౌత్ ఆములురు
590 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 17 తోటపల్లె
591 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 18 తోటపల్లి గూడూరు
592 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 19 వరకవిపుడి
593 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 20 వరిగొండ
594 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 21 వెంకన్నపాలెం
595 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 టి.పి.గూడూరు 22 విలుకానిపల్లి
596 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 1 అప్పసముద్రం
597 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 2 ఆర్లపడియ
598 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 3 బండగానిపల్లి
599 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 4 దాసరిపల్లి
600 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 5 గండిపాలెం
601 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 6 గంగులవారి అయ్యవారిపల్లి
602 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 7 గంగులవారి చెర్లోపల్లి
603 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 8 గంగులవారి చెరువుపల్లి
604 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 9 గన్నెపల్లి
605 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 10 కొండాయపాలెం
606 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 11 కృష్ణంపల్లి
607 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 12 నేలటూరు
608 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 13 పుల్లాయపల్లి
609 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 14 సకునాలపల్లి
610 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 15 తిరుమలపాలెం
611 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 16 ఉదయగిరి
612 కావలి 3 ఆత్మకూరు 31 ఉదయగిరి 17 వెంగళరావు నగర్
613 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 1 ఆత్మకూరు
614 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 2 బద్దిపూడి
615 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 3 భీమవరం
616 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 4 చాగల్లు
617 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 5 చాకిచెర్ల
618 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 6 కారేడు
619 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 7 కృష్ణాపురం
620 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 8 మానెట్టికోట
621 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 9 పెద్ద పట్టపు పాలెం
622 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 10 రామాయపట్నం
623 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 11 ఉలవపాడు
624 కందుకూరు 4 కందుకూరు 32 ఉలవపాడు 12 వీరేపల్లి
625 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 1 దక్కనూరు
626 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 2 గణేశ్వరపురం
627 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 3 గువ్వడి
628 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 4 ఇస్కపల్లి
629 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 5 జడదేవి
630 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 6 కంచెరువు
631 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 7 కొండారెడ్డిపల్లి(జి)
632 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 8 కొండారెడ్డిపల్లి(టి)
633 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 9 మొహమ్మదాపురం
634 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 10 నల్లబోతులవారిపల్లి
635 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 11 నార్త్ కొండాయపాలెం
636 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 12 నార్త్ కృష్ణంరాజుపల్లి
637 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 13 పామూరుపల్లి
638 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 14 పెద్దిరెడ్డిపల్లి
639 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 15 రామాపురం
640 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 16 తిమ్మారెడ్డిపల్లి
641 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 17 తోటల చెరువుపల్లి
642 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 18 తూర్పు బోయమడుగుల
643 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 19 తూర్పు చెన్నంపల్లి
644 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 20 తూర్పు రొంపిదొడ్ల
645 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 21 వరికుంటపాడు
646 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 22 వేంపాడు
647 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 23 విరువూరు
648 కందుకూరు 4 కందుకూరు 33 వరికుంటపాడు 24 యర్రంరెడ్డిపల్లి
649 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 1 అనికేపల్లి
650 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 2 ఆత్రంవారికండ్రిగ
651 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 3 చెముడుగుంట
652 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 4 ఈడగాలి
653 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 5 ఎగువమిట్ట
654 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 6 ఈపూరు బిట్-II (గుక్లూరివారిపాలెం)
655 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 7 ఇడిమేపల్లి
656 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 8 కాకుటూరు
657 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 9 కందలపాడు
658 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 10 కంటేపల్లి
659 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 11 కనుపూరు బిట్-I
660 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 12 కనుపూరు బిట్-II
661 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 13 కసుమూరు
662 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 14 కురిచెర్లపాడు
663 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 15 పాలిచెర్లపాడు
664 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 16 పూడిపర్తి
665 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 17 పుంజులూరుపాడు
666 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 18 రామదాసుకండ్రిగ
667 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 19 సరస్వతి నగర్ (యెర్రగుంట)
668 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 20 సర్వేపల్లి బిట్-1
669 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 21 సర్వేపల్లి బిట్-2
670 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 22 సర్వేపల్లి బిట్-3
671 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 23 సర్వేపల్లి బిట్-4 (నిడిగుంటపాలెం)
672 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 24 తాటిపర్తిపాలెం
673 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 25 తిరుమలమ్మపాలెం
674 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 34 వెంకటాచలం 26 వెంకటాచలం
675 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 1 అలగానిపాడు
676 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 2 అన్నారెడ్డిపాలెం
677 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 3 చౌకచెర్ల
678 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 4 దంపూరు
679 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 5 దండిగుంట
680 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 6 గాదెల దిన్నె
681 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 7 ముదివర్తి
682 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 8 పార్లపల్లి
683 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 9 పెద్దపాలెం
684 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 10 రామచంద్రాపురం
685 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 11 రామతీర్థం
686 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 12 ఊటుకూరు
687 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 13 వరిని
688 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 14 వావిళ్ళ
689 కావలి 1 కావలి 35 విడవలూరు 15 విడవలూరుu
690 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 1 ఆరవీటి కిష్టాపురం
691 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 2 బుక్కాపురం
692 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 3 చాకలికొండ
693 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 4 గుండెమడకల
694 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 5 జగనాదపురం
695 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 6 కాటేపల్లి
696 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 7 నల్లగొండ్ల
697 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 8 నందిగుంట
698 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 9 రావిపాడు
699 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 10 శంకవరం
700 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 11 ఊటుకూరు
701 కావలి 1 కావలి 36 వింజమూరు 12 వింజమూరు
702 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 1 అమ్మపాలెం
703 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 2 అంకభూపాలపురం
704 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 3 అయ్యవారిపల్లి
705 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 4 బడేవారిపాలెం
706 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 5 చుండి
707 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 6 కాకుటూరు
708 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 7 కలవల్ల
709 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 8 కొండారెడ్డిపాలెం
710 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 9 కొండసముద్రం
711 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 10 లింగపాలెం
712 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 11 నలదలపూర్
713 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 12 నెకునాంపురం
714 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 13 నూకవరం
715 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 14 పోకూర్
716 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 15 పోలినేనిచెరువు
717 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 16 పోలినేనిపాలెం
718 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 17 శాఖవరం
719 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 18 సమీరపాలెం
720 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 19 సింగమనేనిపల్లి
721 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 20 వోలేటివారిపాలెం
722 కందుకూరు 4 కందుకూరు 37 వోలేటివారిపాలెం 21 జెడ్.ఉప్పలపాడు

 

erstwhile Grama Panchayats Mandal wise
Sl.No Name Of The Panchayat Division Revenue Division Code Revenue Division Name Mandal Code Name of the Mandal GP Sl.No Name of the GP
1 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 1 అయ్యవారిపల్లి
2 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 2 బాలాయపల్లి
3 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 3 బసినేనిపల్లి
4 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 4 చిననాగంపల్లి
5 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 5 దేవమ్మచెరువు
6 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 6 దేవరజుసురయపల్లి
7 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 7 దేవిసెట్టిపల్లి
8 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 8 గుండుపల్లి
9 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 9 పోకలింగాయపల్లి(జయపురం)
10 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 10 మారంరెడ్డిపల్లి
11 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 11 నెమళ్లదిన్నె
12 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 12 పబ్బుల్టిపల్లి
13 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 13 సీతారామపురం
14 కావలి 4 ఆత్మకూరు 1 సీతారామపురం 14 సింగారెడ్డిపల్లి
15 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 1 దక్కనూరు
16 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 2 Ganeswaరాపూరుam
17 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 3 Guvvadi
18 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 4 Iskapalli
19 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 5 Jadadevi
20 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 6 Kancheruvu
21 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 7 G.Kondareddipalli
22 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 8 T.Kondareddipalli
23 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 9 Mahammadapuram
24 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 10 Nallabothulavaripalli
25 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 11 North kondayapalem
26 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 12 North krishnamrajupalli
27 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 13 Pamurpalli
28 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 14 Peddireddipalli
29 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 15 రామాపురం
30 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 16 తిమ్మారెడ్డిపల్లి
31 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 17 తోటలచెరువుపల్లి
32 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 18 తురుపుబోయమడుగుల
33 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 19 టి.చెన్నంపల్లి
34 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 20 టి.రొంపిదొడ్ల
35 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 21 వరికుంటపాడు
36 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 22 Vempadu
37 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 23 Viruvuru
38 కావలి 1 కావలి 2 వరికుంటపాడు 24 Yerramreddipalli
39 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 1 Bheemavarappadu
40 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 2 Chinthaladevi
41 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 3 Ganugapenta
42 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 4 Garimenapanta
43 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 5 Gottigundala
44 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 6 Gottigundalapalem
45 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 7 Gudavఅల్లూరు
46 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 8 Iskadamerla
47 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 9 Kommi
48 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 10 Marrigunta
49 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 11 Nelkunampeta
50 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 12 Parlapalli
51 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 13 Renamal
52 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 14 Saipet
53 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 15 Sathyavolu
54 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 16 Settypalem
55 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 17 Turpuyerraballi
56 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 18 Uppalapadu(Uppuluru)
57 కావలి 1 కావలి 3 కొండాపురం 19 Veligondla
58 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 1 ANNAVARAM
59 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 2 BRAHMANAKRALKA
60 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 3 CHAMADALA
61 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 4 CHINAKRAKA
62 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 5 CHOWDAVARAM
63 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 6 GATTUPALLI
64 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 7 GOPANNAPALEM
65 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 8 జలదంకి
66 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 9 JAMMALAPALEM
67 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 10 Kఅమ్మవారిపాలెం
68 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 11 KESAVARAM
69 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 12 KOTHAPALEM
70 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 13 కృష్ణపాడు
71 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 14 ఎల్.ఆర్.అగ్రహారం
72 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 15 రామవరప్పాడు
73 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 16 సోమవరప్పాడు
74 కావలి 1 కావలి 4 జలదంకి 17 వేములపాడు
75 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 1 ఆముదలదిన్నె
76 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 2 ANEDADUGU
77 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 3 ANNAGARIPALEM
78 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 4 CHALAMCHERLA
79 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 5 CHENCHUGANIPALEM
80 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 6 CHENNAYAPALEM
81 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 7 CHOWDARIPALEM
82 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 8 GOWRAVARAM
83 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 9 KOTHAPALLI
84 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 10 LAKSHMIPURAM
85 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 11 MANNANGIDINNE
86 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 12 PEDAPATTAPUPALEM
87 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 13 R.C PALEM
88 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 14 రుద్రకోట
89 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 15 SARVAYAPALEM
90 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 16 SIRIPURAM
91 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 17 తాళ్లపాలెం
92 కావలి 1 కావలి 5 కావలి 18 తుమ్మలపెంట
93 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 1 ఎ బి కండ్రిక
94 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 2 అల్లిమడుగు
95 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 3 బిట్రగుంట
96 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 4 బోగోలు
97 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 5 సి ఆర్ పాలెం
98 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 6 JP గూడూరుu
99 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 7 J. Dinne
100 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 8 కోవూరుupalli
101 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 9 Mungamuru
102 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 10 Nagulavaram
103 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 11 SGV Ksandrika
104 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 12 SV Palem
105 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 13 Thఅల్లూరు
106 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 14 UM Puram
107 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 15 VNR Peta
108 కావలి 1 కావలి 6 బోగోలు 16 Yeugulabavi
109 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 1 Ananthapuram
110 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 2 Chinna Annaluru
111 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 3 Gangireddy palem
112 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 4 కలిగిరి
113 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 5 కావలి musthapuram
114 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 6 Krakuturu
115 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 7 Krishnareddypalem
116 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 8 Kummara Konduru
117 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 9 Lakshmipuram
118 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 10 Nagasamudram
119 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 11 Pariకోట
120 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 12 Peda Konduru
121 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 13 Polampadu
122 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 14 Ravulakollu
123 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 15 Siddanakonduru
124 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 16 Tellapadu
125 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 17 Turpudubagunta
126 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 18 Gudladona East
127 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 19 Veernakollu
128 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 20 Velagapadu
129 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 21 Gudladonawest
130 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 22 Yepinapi
131 కావలి 1 కావలి 7 కలిగిరి 23 Yerukalareddypalem
132 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 1 ఎ. కిస్తీపురం
133 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 2 Bukkapuram
134 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 3 Chakalakonda
135 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 4 గుండెమకల
136 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 5 జనార్ధనపురం
137 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 6 కాటేపల్లి
138 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 7 నందిగుంట
139 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 8 నల్లగొండ్ల
140 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 9 రవిపాడు
141 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 10 శంకవరం
142 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 11 ఊటుకూరు
143 కావలి 4 ఆత్మకూరు 8 వింజమూరు 12 వింజమూరు
144 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 1 బండకిందపల్లి
145 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 2 బోదావారిపల్లి
146 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 3 బ్రహ్మేశ్వరం
147 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 4 భయరవరం
148 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 5 దుత్తలూరు
149 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 6 Kothapeta
150 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 7 Nandipadu
151 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 8 Narrawada
152 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 9 Papampalli
153 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 10 Rachavaripalli
154 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 11 Reddladinne
155 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 12 Somala regada
156 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 13 Theddupadu
157 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 14 Thimmapuram
158 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 15 Vengana palem
159 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 16 Venkatam peta
160 కావలి 1 కావలి 9 దుత్తలూరు 17 Yerukollu
161 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 1 Appasamudram
162 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 2 Arlapadia
163 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 3 Bandaganipally
164 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 4 Dasaripally
165 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 5 Gandipalem
166 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 6 G. Ayyavaripally
167 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 7 G. Cherlopally
168 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 8 G. Cheruvupally
169 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 9 Gannepally
170 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 10 Kondayapalem
171 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 11 Krishnampally
172 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 12 Nelatur
173 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 13 Pullayapally
174 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 14 Sakunalapally
175 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 15 Thirumalapuram
176 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 16 ఉదయగిరి
177 కావలి 4 ఆత్మకూరు 10 ఉదయగిరి. 17 Vengalrao Nagar
178 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 1 అల్లంపాడు
179 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 2 Bheemavaram
180 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 3 Bramhanapalli
181 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 4 Budhawada
182 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 5 Chabolu
183 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 6 Chilakapadu
184 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 7 Chinnamachanuru
185 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 8 Chunchuluru
186 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 9 డి.సి.పల్లి
187 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 10 ఇర్లపాడు
188 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 11 కంపసముద్రం
189 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 12 కేతిగుంట
190 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 13 ఖాదర్పూర్
191 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 14 మర్రిపాడు
192 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 15 నాగినేనిగుంట
193 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 16 Nandavaram
194 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 17 P.N.Palli
195 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 18 Pallavolu
196 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 19 Pegallapadu
197 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 20 Ponguru
198 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 21 Ponguru Kandrika
199 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 22 Ramanaidupalli
200 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 23 Singanapalli
201 కావలి 4 ఆత్మకూరు 11 మర్రిపాడు 24 Yepilagunta
202 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 1 Apparaopalem
203 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 2 Araveedu
204 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 3 Bandarupalli
205 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 4 Battepadu
206 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 5 Boila Chirivella
207 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 6 Cherlo Yadavalli
208 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 7 Depur
209 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 8 Kanupurupalli
210 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 9 Karatampadu
211 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 10 Mahimalur
212 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 11 Muragalla
213 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 12 Nagulapadu
214 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 13 Nallapareddypalli
215 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 14 Narampeta
216 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 15 Nuvvurupadu
217 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 16 Padakandla
218 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 17 Pamidipadu
219 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 18 Ramaswamypalli
220 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 19 Ravulakollu
221 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 20 Vasili
222 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 12 ఆత్మకూరు 21 Vennawada
223 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 1 అక్బరాబాద్
224 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 2 Anumasamudram
225 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 3 Anumasamudrampeta
226 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 4 Chiramana
227 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 5 Chowtabheemavaram
228 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 6 Dubagunta
229 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 7 Gudipadu
230 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 8 Gumparlapadu
231 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 9 Hasanapuram
232 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 10 కావలి Yadavalli
233 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 11 Kondameedakonduru
234 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 12 Kuppurupadu
235 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 13 Pandipadu
236 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 14 Peddabbipuram
237 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 15 Ponugodu
238 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 16 Rajavolu
239 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 17 Sreekolanu
240 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 18 Velpulagunta
241 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 13 అనుమసముద్రంపేట 19 Jammavaram
242 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 1 ANANTHAVARAM
243 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 2 BODAGUDIPADU
244 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 3 CHAVATAPUTHEDU
245 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 4 CHENNERU
246 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 5 దగదర్తి
247 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 6 దామవరం
248 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 7 ధర్మవరం
249 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 8 DUNDIGAM
250 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 9 KATRAYAPADU
251 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 10 KOTHAPALLI KOWRU GUNTA
252 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 11 మనుబోలుPADU
253 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 12 PEDDAPUTEHDU
254 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 13 RANGASAMUDRAM
255 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 14 TADAKALURU
256 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 15 THRIVEEDI PADU
257 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 16 THURIMERLA
258 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 17 ULAVA PALLA
259 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 18 వేలుపోడు
260 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 19 ఊచగుంట పాలెం
261 కావలి 1 కావలి 14 దగదర్తి 19 యెలమంచిపాడు
262 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 1 అల్లూరు
263 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 2 భట్రకాగొల్లు
264 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 3 బీరంగుంట
265 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 4 తూర్పుగోగులపల్లి
266 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 5 గ్రద్దగుంట
267 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 6 ఇందుపూర్
268 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 7 ఇస్కపల్లి
269 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 8 ఉత్తర ఆములూరు
270 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 9 నార్త్ మోపూర్
271 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 10 పురిణి
272 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 11 సింగపేట
273 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 12 వెలిచెర్ల
274 కావలి 1 కావలి 15 అల్లూరు 13 వెస్ట్ గోగులపల్లి
275 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 1 అలగానిపాడు
276 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 2 అన్నారెడ్డిపాలెం
277 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 3 చౌకచెర్ల
278 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 4 దంపూరు
279 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 5 దండిగుంట
280 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 6 Gadela Dinne
281 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 7 Mudivarthi
282 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 8 Parlapalli
283 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 9 Ramatheertham
284 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 10 Ramachandరాపూరుam
285 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 11 Utukur
286 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 12 Vavilla
287 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 13 Varini
288 కావలి 2 నెల్లూరు 16 విడవలూరు 14 విడవలూరు
289 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 1 ఆలూరుపాడు
290 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 2 Basavayapalem
291 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 3 Boduvaripalem
292 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 4 దక్షిణ హర్జనవాడ
293 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 5 దామెగుంట
294 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 6 గండవరం
295 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 7 గండవరం సౌత్
296 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 8 Gundalఅమ్మపాలెం
297 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 9 Kఅమ్మపాలెం
298 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 10 కొడవలూరు
299 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 11 Kothavangallu
300 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 12 Maneguntapadu
301 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 13 Mikkilimpeta
302 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 14 Naidupalem
303 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 15 North Rajupalem
304 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 16 Peyyalapalem
305 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 17 Ramannapalem
306 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 18 Regadichelika
307 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 19 Talamanchi
308 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 20 Venkanapuram
309 కావలి 2 నెల్లూరు 17 కొడవలూరు 21 Yellayapalem
310 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 1 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం
311 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 2 Chellayapalem
312 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 3 Damaramadugu
313 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 4 Iskapalem
314 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 5 Jonnawada
315 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 6 Kalayakagollu
316 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 7 Kattubadipalem
317 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 8 Minagallu
318 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 9 Munulapaudi
319 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 10 Nagamambapuram
320 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 11 Nagayagunta
321 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 12 Panchedu
322 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 13 Penuballi
323 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 14 Rebala
324 కావలి 2 నెల్లూరు 18 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం 15 Vavveru
325 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 1 Annareddypalem
326 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 2 Chennavarappadu
327 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 3 Duvvuru
328 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 4 Gandhijanaసంగం
329 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 5 Jandadibba
330 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 6 జంగాలకండ్రిగ
331 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 7 కోలగట్ల
332 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 8 కొరిమ్మెర్ల
333 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 9 Makthapuram
334 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 10 మర్రిపాడు
335 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 11 Neelayapalem
336 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 12 Padamatipalem
337 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 13 Peramana
338 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 14 సంగం
339 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 15 Siddipuram
340 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 16 Thalupurupadu
341 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 17 Tarunavoya
342 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 18 Vangallu
343 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 19 Veeralagudipadu
344 కావలి 4 ఆత్మకూరు 19 సంగం 20 Vengareddypalem
345 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 1 ఆదూరుపల్లి
346 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 2 బోడిపాడు
347 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 3 చేజర్ల
348 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 4 చిత్తలూరు
349 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 5 గొల్లపల్లి
350 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 6 కాకివోయ
351 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 7 కోటితీర్థం
352 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 8 మాడపల్లి
353 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 9 మాముడూరు
354 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 10 నాగులవెల్లటూరు
355 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 11 నెర్నూర్
356 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 12 నూటకివారి కండ్రిగ
357 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 13 ఓబులాయపల్లి
358 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 14 పాడేరు
359 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 15 పాతపాడు
360 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 16 పెల్లేరు
361 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 17 పెరుమాళ్లపాడు
362 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 18 తూర్పుకంభంపాడు
363 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 19 తిమ్మాయపాలెం
364 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 20 వావిలేరు
365 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 21 యనమదల
366 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 20 చేజర్ల 22 ఏటూరు
367 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 1 ఆమనిచిరివెల్ల
368 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 2 అనంతసాగరం
369 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 3 బెడుసుపల్లి
370 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 4 బొమ్మవరం
371 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 5 చిలకలమర్రి
372 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 6 దేవరాయపల్లి బిట్-1
373 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 7 దేవరాయపల్లి బిట్-2
374 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 8 గౌరవరం
375 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 9 గుడిగుంట
376 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 10 ఇనగలూరు
377 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 11 ఇస్కపల్లి
378 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 12 కామిరెడ్డిపాడు
379 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 13 లింగంగుంట
380 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 14 మంచాలపల్లి
381 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 15 మంగుపల్లి
382 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 16 మినగల్లు
383 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 17 ముస్తపురం
384 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 18 పడమటి కంభంపాడు
385 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 19 పాతాళ్లపల్లి
386 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 20 రేవూరు
387 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 21 సోమశిల
388 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 22 ఉప్పలపాడు
389 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 23 వరికుంటపాడు
390 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 21 అనంతసాగరం 24 వెంగంపల్లి
391 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 1 బద్దెవోలు
392 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 2 బాలాజీరావుపేట
393 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 3 బ్రహమనపల్లె
394 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 4 చీపినాపి
395 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 5 చినగోపవరం
396 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 6 చింతలపాలెం
397 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 7 చింతలఆత్మకూరు
398 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 8 చౌటపల్లి
399 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 9 దాచూరు
400 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 10 కలువాయి
401 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 11 కనుపురుపల్లి
402 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 12 కేసమనేనిపల్లి
403 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 13 కుల్లూరు
404 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 14 మదన్నగారిపల్లి
405 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 15 నూకనపల్లి
406 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 16 పల్లకొండ
407 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 17 పెరమకొండ
408 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 18 తెలుగురాయపురం
409 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 19 తోపుగుంట
410 నెల్లూరు 4 ఆత్మకూరు 22 కలువాయి 20 ఉయ్యాలపల్లి
411 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 1 ఆదూరుపల్లి
412 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 2 అకిలివలస
413 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 3 BOJJANAPALLI
414 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 4 CHEROPALLI
415 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 5 GILAKAPADU
416 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 6 GONUPALLI
417 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 7 గుండవోలు
418 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 8 జోరేపల్లి
419 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 9 కంభాలపల్లి
420 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 10 MV.పురం
421 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 11 NELLEPALLI
422 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 12 PANGILI
423 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 13 PENUBARTHI
424 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 14 రాపూరు
425 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 15 SANAYAPALEM
426 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 16 SANKRANTHIPALLI
427 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 17 SIDDAVARAM
428 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 18 TEGACHERLA
429 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 19 THUMAYA
430 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 20 VEPINAPI
431 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 23 రాపూరు 21 YEPURU
432 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 1 ఆల్తుర్తి
433 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 2 అమ్మవారిపాలెం
434 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 3 అయ్యగారిపాలెం
435 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 4 బత్తులపల్లి
436 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 5 బిరదవోలు
437 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 6 Chatagotla
438 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 7 Chennareddy Palli
439 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 8 Degapudi
440 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 9 Duggunta
441 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 10 Inkurthi
442 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 11 Kanuparthi
443 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 12 Mahamadapuram
444 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 13 Marripalli
445 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 14 Marupuru
446 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 15 Moggఅల్లూరు
447 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 16 Nandivayi
448 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 17 Navuru
449 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 18 Navuru Palli
450 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 19 Nedurupalli
451 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 20 Parlapalli
452 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 21 పొదలకూరు
453 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 22 Prabhagiri Patnam
454 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 23 Pulikallu
455 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 24 RY Palem
456 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 25 Surayapalem
457 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 26 Tatiparthi
458 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 27 Toderu
459 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 28 Vavinta Parthi
460 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 29 Velikanit Palem
461 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 24 పొదలకూరు 30 Virivuru
462 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 1 Kakupalli-II(M.R.గూడూరు)
463 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 2 ఆమంచర్ల
464 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 3 Deverapalem
465 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 4 Dontali
466 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 5 Gollaకందుకూరు
467 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 6 Kakupalli-I
468 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 7 Kalivelapalem
469 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 8 Kandamuru
470 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 9 Kommarapudi
471 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 10 Kondlapudi
472 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 11 Kothavellanti
473 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 12 Mulumudi
474 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 13 Pathavellanti
475 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 14 Penubarthi
476 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 15 Sajjapuram
477 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 16 Southmopur
478 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 25 నెల్లూరు రూరల్ 17 Upputur
479 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 1 Cherlopalem
480 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 2 Gangavaram
481 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 3 Inamadugu
482 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 4 కోవూరు
483 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 5 Leguntapadu
484 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 6 Modegunta
485 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 7 Padugupadu
486 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 8 Patur
487 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 9 Pothireddypalem
488 కావలి 2 నెల్లూరు 26 కోవూరు 10 Vegur
489 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 1 Devispet
490 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 2 Gangapatnam
491 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 3 ఇందుకూరుపేట Bit-II
492 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 4 ఇందుకూరుపేట Bit-I
493 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 5 Jangamvanidoruvu
494 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 6 Komarika
495 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 7 Koruturu
496 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 8 Kothuruchinthopu
497 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 9 Kudithipalem
498 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 10 Leburu Bit-I
499 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 11 Leburu Bit-II
500 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 12 Mudivarthipalem
501 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 13 Mypadu
502 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 14 Narasapuram
503 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 15 Nidimusali
504 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 16 Pallipadu
505 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 17 Punnur
506 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 18 Ramudupalem
507 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 19 Ravur
508 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 27 ఇందుకూరుపేట 20 Somarajupalli
509 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 1 South Amuluru
510 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 2 Chinna Cherukuru
511 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 3 Chinthopu
512 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 4 Eduru
513 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 5 Isakapalem
514 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 6 Koduru
515 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 7 Kothapalem
516 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 8 Koverapalem
517 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 9 Macharlavaripalem
518 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 10 Mallikharjunapuram
519 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 11 Mandapam
520 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 12 Mungaladoruvu
521 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 13 Narukuru
522 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 14 Papireddypalem
523 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 15 Peduru
524 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 16 Potlapudi
525 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 17 Thotapalli గూడూరు
526 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 18 Thotapalli
527 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 19 Varakavipudi
528 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 20 Varigonda
529 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 21 Venkannapalem
530 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 28 తోటపల్లి గూడూరు 22 Villukanipalli
531 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 1 BRAHMADEVAM
532 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 2 DAMMAYAPALEM
533 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 3 దొరువులపాలెం
534 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 4 దువ్వూరువారిపాలెం
535 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 5 ఈపూరు – 1 ఎ
536 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 6 కృష్ణపట్నంM
537 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 7 మొల్లూరు
538 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 8 మామిడిపూడి
539 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 9 ముసునూరువారిపాలెం
540 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 10 ముత్తుకూరు
541 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 11 NARIKELLAPALLI
542 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 12 NELATURU
543 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 13 EPURU – 1 B (PANTAPALEM)
544 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 14 PATURUVARIKANDRIGA
545 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 15 PIDATHAPOLUR
546 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 16 POLAMRAJUGUNTA
547 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 17 PYNAPURAM
548 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 18 SARVEPALLI BIT – 5 (POTTEMPADU)
549 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 19 THALLAPUDI
550 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 29 ముత్తుకూరు 20 Vఅల్లూరు
551 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 1 ATV Kandriga
552 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 2 Anikepalli
553 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 3 చెముడుగుంట
554 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 4 ఈడగాలి
555 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 5 ఎగువమిట్ట
556 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 6 ఈపురు-II(జి వి ఆర్ పాలెం)
557 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 7 ఇదేంపల్లి
558 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 8 కాకుటూరు
559 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 9 కందాలపాడు
560 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 10 కంటెపల్లి
561 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 11 కనుపురు బిట్-I
562 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 12 చవటపాలెం (కనుపురు బిట్-II)
563 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 13 కసుమూరు
564 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 14 కురిచెర్లపాడు
565 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 15 పలిచెర్లపాడు
566 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 16 పూడిపర్తి
567 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 17 పుంజులూరుపాడు
568 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 18 రామదాసు కండ్రిగ
569 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 19 సర్వేపల్లి I (తిక్కవరప్పాడు)
570 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 20 సర్వేపల్లి II
571 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 21 సర్వేపల్లి III (ఇస్కపాలెం)
572 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 22 సర్వేపల్లి IV (నిడిగుంటపాలెం)
573 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 23 తాటిపర్తిపాలెం
574 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 24 తిరుమపాలమ్మపాలెం
575 నెల్లూరు 2 నెల్లూరు 30 వెంకటాచలం 25 వెంకటాచలం
576 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 1 అక్కంపేట
577 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 2 బద్దెవోలు
578 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 3 Bandepalli
579 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 4 Cherlopalli
580 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 5 Cherkumudi
581 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 6 Guruvindapudi
582 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 7 Jatlakonduru
583 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 8 Kagithalapuru
584 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 9 Kattuvapalli
585 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 10 Kolanakuduru
586 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 11 Kommalapudi
587 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 12 లక్ష్మీనరసింహా పురం
588 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 13 మడమనూరు
589 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 14 మనుబోలు
590 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 15 Piduru
591 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 16 Pidurupalem
592 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 17 Vadlapudi
593 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 18 Veerampalli
594 గూడూరు 2 నెల్లూరు 31 మనుబోలు 19 Venkannapalem
595 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 1 Ayyavaripalem
596 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 2 Chennur
597 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 3 Divipalem
598 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 4 Kandali
599 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 5 Kandra
600 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 6 Kommanetur
601 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 7 Kondagunta
602 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 8 Kundakur
603 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 9 Mangalapur
604 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 10 Mekanur
605 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 11 Mittఆత్మకూరు
606 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 12 Nellatur
607 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 13 Nernur
608 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 14 Pagadalapalli
609 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 15 Palicherla
610 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 16 Potupalem
611 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 17 Ramalingapuram
612 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 18 Santhadasupalli
613 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 19 Thimmasamudram
614 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 20 Thippavarappadu
615 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 21 వెడిచెర్ల
616 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 22 వెందోడు
617 గూడూరు 3 గూడూరు 32 గూడూరు 23 విందూరు
618 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 1 అనంతమడుగు
619 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 2 Chaganam Rajupalem
620 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 3 Chaganam
621 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 4 Cheekavolu
622 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 5 Devaravemuru
623 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 6 GB vanam
624 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 7 Griddaluru
625 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 8 గులించెర్ల
626 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 9 జోగిపల్లి
627 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 10 కలిచేడు
628 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 11 కెజిఆర్ పాలెం
629 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 12 Kommipadu
630 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 13 Krishnareddy palli
631 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 14 Linganapalem
632 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 15 లింగసముద్రం
633 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 16 Malichedu
634 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 17 Marlapudi
635 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 18 Paluru
636 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 19 Perumallapadu
637 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 20 Pokkandala
638 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 21 Pothegunta
639 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 22 Ragana Ramapuram
640 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 23 Ramasagaram
641 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 24 RYG Palem
642 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 25 సైదాపురం
643 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 26 Thippireddy palli
644 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 27 Thocham
645 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 28 Thummala Thalupuru
646 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 29 Turimerla
647 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 30 Utukuru
648 గూడూరు 3 గూడూరు 33 సైదాపురం 31 Vemulachedu
649 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 1 ఆల్తూరుపాడు
650 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 2 అముదురు
651 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 3 Chapalapalli
652 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 4 D.Upparapalli
653 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 5 D.Vaddipalli
654 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 6 Daggavolu
655 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 7 డక్కిలి
656 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 8 Dandavolu
657 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 9 Devulapalli
658 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 10 K.B.Palli
659 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 11 లింగసముద్రం
660 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 12 Madhavayapalem
661 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 13 Marlagunta
662 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 14 Matumadugu
663 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 15 Mopur
664 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 16 Mopur Vellampalli
665 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 17 Nadimpalli
666 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 18 Nagavolu
667 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 19 Palugodu
668 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 20 Pathanalapadu
669 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 21 Sanganapalli
670 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 22 Sreepuram
671 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 23 Theerthampadu
672 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 24 VKY.Samudram
673 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 25 Devudu Vellampalli
674 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 26 Velikallu
675 గూడూరు 3 గూడూరు 34 డక్కిలి 27 Vembuluru
676 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 1 అమ్మపాలెం
677 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 2 Chinnannapeta
678 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 3 Kalavalapudi
679 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 4 Palemకోట
680 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 5 Panjam
681 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 6 Papamambapuram
682 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 7 Paravolu
683 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 8 Siddavaram
684 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 9 Somasanigunta
685 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 10 Upparapalli K
686 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 11 Yathaluru
687 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 12 Chilakampadu
688 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 13 Chintagunta
689 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 14 Jangalapalli
690 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 15 Kalapadu
691 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 16 కుర్జగుంట
692 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 17 లాలాపేట్
693 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 18 మొగలగుంట
694 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 19 పెట్లూరు
695 గూడూరు 3 గూడూరు 35 వెంకటగిరి 20 Valivedu
696 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 1 అలిమిలి
697 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 2 బాలాయపల్లి
698 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 3 Bhyravaram
699 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 4 చిలమనూరు
700 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 5 గొట్టికాడు
701 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 6 హస్తకావేరి
702 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 7 జయంపు
703 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 8 Kadagunta
704 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 9 Kalaganda
705 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 10 Kamakuru
706 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 11 Katragunta
707 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 12 Kayyuru
708 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 13 కోటmbedu
709 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 14 Mannuru
710 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 15 Nidigalllu
711 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 16 Nindali
712 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 17 Pakapudi
713 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 18 Pallipadu
714 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 19 Perimidi
715 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 20 Pigialm
716 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 21 Sangavaram
717 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 22 Siddagunta
718 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 23 Utlapalli
719 గూడూరు 3 గూడూరు 36 బాలాయపల్లి 24 Vengamambapuram
720 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 1 Arimenipadu
721 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 2 Athivaram
722 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 3 Bhatlakanupuru
723 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 4 Bhuvanagiri Palem
724 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 5 Chillamanuchenu
725 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 6 Graddagunta
726 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 7 Gurramkonda
727 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 8 Inugunta
728 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 9 Karaballavolu
729 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 10 Kondavallipadu
730 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 11 Kotta Cheruvu
731 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 12 Kundam
732 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 13 Kurugonda
733 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 14 Machavaram
734 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 15 Manamala
735 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 16 Manavali
736 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 17 Mummaya palem
737 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 18 Nemallapudi
738 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 19 ఓజిలి
739 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 20 Pedapariya
740 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 21 Punnepalli
741 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 22 Rachapalem
742 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 23 Ravipadu
743 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 24 Saguturu
744 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 25 Thirumalapudi
745 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 37 ఓజిలి 26 Venkatareddy palem
746 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 1 Annambaka
747 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 2 Ballavolu
748 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 3 Budanam
749 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 4 Chedimala
750 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 5 చిల్లకూరు
751 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 6 Chinthavaram
752 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 7 East Kanupuru
753 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 8 Eguvarajupalem
754 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 9 Kadivedu
755 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 10 Kalavakonda
756 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 11 Kఅమ్మవారిపాలెం
757 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 12 Lingavaram
758 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 13 Mannegunta
759 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 14 Momidi
760 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 15 Muthyalapadu
761 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 16 NR Palli
762 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 17 Oduru
763 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 18 Palicherlavaripalem
764 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 19 Pallamala
765 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 20 Ponnavolu
766 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 21 Thamminapatnam
767 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 22 Theepanuru
768 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 23 Thikkavaram
769 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 24 Thimmanagaripalem
770 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 25 Thippaguntapalem
771 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 26 Thonukumala
772 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 27 Udathavaripalem
773 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 28 Vallipedu
774 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 29 Varagali
775 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 30 Vellapalem
776 గూడూరు 3 గూడూరు 38 చిల్లకూరు 31 Yeruru
777 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 1 అల్లంపాడు
778 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 2 CHENDODU
779 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 3 CHITTEDU
780 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 4 GUDALI
781 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 5 JARUGUMALLI
782 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 6 KARLAPUDI
783 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 7 KESAVRAM
784 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 8 KOKKUPADU
785 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 9 కోట
786 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 10 KOTHAPATNAM
787 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 11 MADDALI
788 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 12 NP KOTHAPALEM
789 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 13 PUCHALAPALLI
790 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 14 RUDRAVARAM
791 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 15 SIDDAVRAM
792 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 16 THIMMANAIDUPALEM
793 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 17 THINNELAPUDI
794 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 18 UNUGUNTAPALEM
795 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 19 UTHAMAనెల్లూరు
796 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 20 VANJIWAKA
797 గూడూరు 3 గూడూరు 39 కోట 21 VENKANNAPALEM
798 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 1 Balireddypalem
799 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 2 Duggarajapatnam
800 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 3 Jameenkothapalem
801 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 4 Juvvinattu
802 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 5 Kఅల్లూరు
803 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 6 కొండాపురం
804 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 7 Konduru
805 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 8 Molaganur
806 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 9 Muttembaka
807 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 10 Nellipudi
808 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 11 Nidigurthi
809 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 12 Pudirayadoruvu
810 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 13 Raviguntapalem
811 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 14 Reddypalem Bit II
812 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 15 Kasipuram
813 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 16 Thirumuru
814 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 17 వాకాడు
815 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 18 Valamedu
816 గూడూరు 3 గూడూరు 40 వాకాడు 19 Yeragatipalli
817 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 1 అల్లెటిపాడు
818 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 2 Aravapalem
819 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 3 Aruru
820 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 4 B.G.K. Palem
821 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 5 Chillamur
822 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 6 చిట్టమూరు
823 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 7 ఈశ్వరవాక
824 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 8 గునపాడు
825 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 9 గునపటిపాలెం
826 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 10 J.K.Palli
827 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 11 Kogili
828 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 12 Mallam
829 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 13 Mettu
830 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 14 Mollakalapudi
831 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 15 North Varthuru
832 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 16 Pallamparthi
833 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 17 పెళ్లకూరుu
834 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 18 Ranganadhapuram
835 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 19 Tadimedu
836 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 20 Uppalamarthy
837 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 21 Yakasiri
838 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 22 Yellasiri
839 గూడూరు 3 గూడూరు 41 చిట్టమూరు 23 Yellore
840 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 1 ANNAMEDU
841 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 2 ARAVAPERIMIDI
842 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 3 BHEEMAVARAM
843 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 4 CHIGURUPADU
844 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 5 CHILAMATHURU
845 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 6 DWARAKAPURAM
846 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 7 GOTTIPROLU
847 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 8 JUVVALAPALEM
848 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 9 KALLIPEDU
849 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 10 KAPULURU
850 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 11 KUCHIWADA
851 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 12 MARLAPALLI
852 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 13 MENAKURU
853 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 14 PANDLURU
854 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 15 PUDERU
855 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 16 PUDURU
856 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 17 THIMMAJIKANDRIGA
857 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 42 నాయుడుపేట 18 VINNAMALA
858 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 1 ANKAVOLU
859 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 2 ARDHAMALA
860 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 3 BANGARAMMAPET
861 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 4 CHENNAPAనాయుడుపేట
862 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 5 CHAVALI
863 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 6 CHEMBEDU
864 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 7 చిల్లకూరుU
865 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 8 CHINTHAPUDI
866 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 9 JEELAPATUR
867 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 10 KALAVAKUR
868 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 11 KANUR
869 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 12 KOTHURU
870 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 13 MUMMAREDDIGUNTA
871 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 14 NANDIMALA
872 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 15 NELLUBALLI
873 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 16 PALACHURU
874 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 17 పెళ్లకూరుU
875 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 18 PENNEPALLI
876 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 19 PULLURU
877 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 20 PUNఅబాకా
878 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 21 RAVULAPADU
879 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 22 ROSANUR
880 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 23 SIRASANAMBEDU
881 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 43 పెళ్లకూరు 24 TALVAIPADU
882 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 1 అక్కరపాక
883 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 2 Anepudi
884 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 3 Buduru
885 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 4 Kఅల్లూరు
886 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 5 Kothapalli
887 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 6 Meejuru
888 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 7 Minamanamudi
889 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 8 Modugulapalem
890 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 9 Nelaballi
891 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 10 Nelapattu
892 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 11 నెల్లూరుpalli
893 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 12 Polireddypalem
894 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 13 Poolathota
895 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 14 Singanalathuru
896 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 15 Sreedhanamalli
897 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 16 Thఅల్లంపాడు
898 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 17 Thanayali
899 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 18 Thogaramudi
900 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 19 Utchuru
901 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 20 Vedurupattu
902 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 21 Venumbaka
903 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 44 దొరవారిసత్రం 22 Yekollu
904 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 1 అబాకా
905 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 2 DAMAనెల్లూరు
906 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 3 DAMARAI
907 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 4 GOPALREDDY PALEM
908 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 5 ILLUPURU
909 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 6 KCN GUNTA
910 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 7 KADAPATRA
911 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 8 KORIDI
912 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 9 కోటPOLURU
913 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 10 KUDIRI
914 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 11 MANGAనెల్లూరు
915 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 12 MANGALAMPADU
916 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 13 MANNEMUTHERI
917 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 14 MATHAKAMUDI
918 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 15 N.V.KANDRIGA
919 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 16 SAMANTHAMALLAM
920 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 17 SUGGUPALLI
921 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 18 UGGUMUDI
922 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 45 సూళ్లూరుపేట 19 VELAGALAPONNURU
923 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 1 అందగుండాల
924 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 2 బి.వి.పాలెం
925 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 3 చేనిగుంట
926 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 4 గ్రద్దగుంట
927 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 5 ఇరకం
928 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 6 కడలూరు
929 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 7 కరిజాత
930 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 8 కారూరు
931 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 9 తడకండ్రిగ
932 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 10 కొండూరు
933 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 11 మాంబట్టు
934 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 12 పెరియవట్టు
935 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 13 పూడి
936 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 14 రామాపురం
937 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 15 తడ
938 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 16 వాతంబేడు
939 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 17 వేనాడు
940 గూడూరు 5 నాయుడుపేట 46 తడ 18 వెండ్లూరుపాడు