ముగించు

జిల్లావైద్య సేవల సమన్వయాదికారి

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ యొక్కరేఖా సూచన చిత్రము::

  • వైద్య విధాన పరిషత్ లోనికమిషనరేట్ 291986 సెక్షన్5క్రిందగవర్నింగ్కౌన్సిల్ఏర్పాటు చేయుటకుజరిగినది.
  • జిల్లాప్రధానఆసుపత్రులు, ప్రాంతీయ =ఆసుపత్రులు,మరియుసామాజికకేంద్రములుఆంధ్రప్రదేశ్వైద్య విధాన పరిషత్ పరిధిలో పనిచేస్తున్నాయి.
  • వైద్య విధాన పరిషత్గలఆసుపత్రులుజిల్లా వైద్య సేవలసమన్వయఅధికారివారిఆధీనములోపనిచేస్తున్నాయి.
  • నెల్లూరు జిల్లాలోని ఈక్రింది ఆసుపత్రులువైద్య విధాన పరిషత్ ఆధీనములోపనిచేస్తున్నాయి.

డిపార్ట్మెంట్ యొక్క రేఖా సూచన చిత్రము ::

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము..సంఖ్య నగరములు మొత్తముపడకలు
1
జిల్లా ఆసుపత్రి
1 ఆత్మకూరు 150
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి 1 కావలి 100
3 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి 2 గుడూర్ 100
4 సామాజికకేంద్రములు 1 ఉదయగిరి 30
5 సామాజికకేంద్రములు 2 వింజమూరు ౩౦
6 సామాజికకేంద్రములు 3 బుచ్చిరెడ్డి పాలెం ౩౦
7 సామాజికకేంద్రములు 4 కోవుర్ ౩౦
8 సామాజికకేంద్రములు 5 అల్లూరు 50
9 సామాజికకేంద్రములు 6 Âఇందుకూరుపేట 30
10 సామాజికకేంద్రములు 7 వెంకటచలం 30
11 సామాజికకేంద్రములు 8 కోట ౩౦
12 సామాజికకేంద్రములు 9 వాకాడు ౩౦
13 సామాజికకేంద్రములు 10 పొదలకూరు 30
14 సామాజికకేంద్రములు 11 వేంకటగిరి 30
15 సామాజికకేంద్రములు 12 రాపూరు 50
16 సామాజికకేంద్రములు 13 నాయుడుపేట 30
17 సామాజికకేంద్రములు 14 సుల్లురుపేట 30
  మొత్తము     810

2. సంస్థ నిర్మాణము:-

జిల్లావైద్య సేవల సమన్వయాదికారివారి కార్యాలయము

DCHS

3. ఆసుపత్రుల్లోగలసేవలుసదుపాయములు :-

  • అన్ని ఎ.పి.వి.వి.పిఆసుపత్రుల్లోనిరంతరము24గంటలు వైద్యసేవలుఅందిస్త్స్తున్నాము.
  • అన్నిఎ.పి.వి.వి.పిఆసుపత్రుల్లోక్రమములోఒపి/ఇపి, పేదరోగులకు రక్తపరిక్షలుమరియుమందులుసరపరానిరంతరముజరుగుచున్నవి..
  • ఈక్రిందిఆసుపత్రుల్లోమాతాశిశుసంక్షేమాజట్టునిరంతరముపనిచేయుచున్నారు.
వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము..సంఖ్య నగరములు అవునా/కాదా
1 జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రి 1 ఆత్మకూరు ఆవును
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి 1 కావాలి ఆవును
ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి 2 గూడూరు° ఆవును
4 సామాజికకేంద్రములు 1 ఉదయగిరి కాదు
5 సామాజికకేంద్రములు 2 వింజమూరు కాదు
6 సామాజికకేంద్రములు బుచ్చిరేడ్డిపాలెం ఆవును
7 సామాజికకేంద్రములు 4 కోవూరు° ఆవును
8 సామాజికకేంద్రములు 5 అల్లూరు కాదు
9 సామాజికకేంద్రములు 6 Â ఇందుకూరుపేట ఆవును
10 సామాజికకేంద్రములు 7 వెంకటచలం కాదు
11 సామాజికకేంద్రములు 8 కోట ఆవును
12 సామాజికకేంద్రములు 9 వాకాడు° కాదు
13 సామాజికకేంద్రములు 10 పొదలకూరు కాదు
14 సామాజికకేంద్రములు 11 వేంకటగిరి కాదు
15 సామాజికకేంద్రములు 12 రాపూరు కాదు
16 సామాజికకేంద్రములు 13 నాయుడుపేట ఆవును
17 సామాజికకేంద్రములు 14 సుల్లురుపేట ఆవును
  • ఎ.పి.వి.వి.పిఆసుపత్రుల్లో ఉన్న రక్తనిధికేంద్రములు:-

రక్తనిధికేంద్రములు:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 జిల్లా ఆసుపత్రి డి హెచ్ ఆత్మకూర్(కొత్త)
  ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావలి

రక్తనిధికేంద్రములు:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 సి. హేచ్.సి ఉదయగిరి
సి. హేచ్.సి వెంకటగిరి
4 సి. హేచ్.సి నాయుడుపేట
5 సి. హేచ్.సి సుల్లురుపెట్
6 సి. హేచ్.సి కోట

ముఖ్యమంత్రి నేత్ర కేంద్రము:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉప్కేంద్రము పేరు
1 సి. హేచ్.సి బుచ్చిరేడ్డిపాలెం
2 సి. హేచ్.సి ఉదయగిరి
సి. హేచ్.సి వేంకటగిరి
4 సి. హేచ్.సి నాయుడుపేట
5 సి. హేచ్.సి పొదలకూరు

యన్.బు.యస్.యు కేంద్రముల సంఖ్య ::

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావాలి
సి. హేచ్.సి వేంకటగిరి
4 సి. హేచ్.సి ఉదయగిరి

సిమొంక్ కేంద్రముల పట్టిక:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ Tఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావాలి
4 సి. హేచ్.సి కోవూరు
5 సి. హేచ్.సి ఉదయగిరి
6 సి. హేచ్.సి కోట
7 సి. హేచ్.సి నాయుడుపేట
8 సి. హేచ్.సి బుచ్చిరెడ్డిపాలెం

నేషనల్ ఉచిత డయాలిసిస్ కార్యక్రమం:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు

టేలిరేడియాలజి కేంద్రముల పట్టిక:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావాలి
4 సి. హేచ్.సి కోవుర్

సి.టి. స్కాన్ సేవలు ::

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు

తల్లి సురక్ష ప్రోగ్రాము అమలు :

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావాలి
4 సి. హేచ్.సి కోవూరు

4.సంప్రదింపుల వివరాలు: ::

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ-పేరు   వ్యక్తిపేరు ఇ-మెయిల్ అఇడి ఫోన్ నoబర్స్
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
డా.ఎం.వి.సుబ్బారెడ్డి
areahospitalatmakur[at]gmail[dot]com 9849048947
2 ఎహేచ్. గూడూరు° డా.పి.రామ కృష్ణారావు ahgudur[at]yahoo[dot]in 9440786108
3 ఎహేచ్ కావాలి
డా.ఎం.వెంకటేశ్వర్లు
ahkavali[at]yahoo[dot]in 9966042444
4 సి. హేచ్.సి అల్లూరు
I/C. డా.ఎం.శ్రీనివాసులు
chcallur[at]gmail[dot]com 8121672243
5 సి. హేచ్.సి
రాపూర్
డా.జి.బేబీ జైసీ కుమారి
chcrapur[at]gmail[dot]com 7382224357
6 సి. హేచ్.సి
ఉదయగిరి
డా.రమేష్
chcudgr[at]gmail[dot]com

8897489913

7 సి. హేచ్.సి
వింజమూరు
I/C డా.జి.బాలాజీ
chcvinjamur[at]gmail[dot]com 9949772996
8 సి. హేచ్.సి
కోవూరు
డా.కె.వెంకటేశ్వర్లు
chckovur[at]gmail[dot]com 9441246137
9 సి. హేచ్.సి
బుచ్చిరెడ్డిపాలెం
డా.ఎస్.కె.ఖాదర్ బాషా
chcbuchi[at]gmail[dot]com 9849238745
10 సి. హేచ్.సి
ఇందుకూరుపేట
డా.ఎం.హెలెన్‌స్మైల్స్
chcindukurpetnew[at]gmail[dot]com 8497991318
11 సి. హేచ్.సి
వెంకటాచలం
డా.ఎస్.రామ లక్ష్మమ్మ
chcvenkatachalam[at]gmail[dot]com 9398421191
12 సి. హేచ్.సి
పొదలకూరు
డా.ఎస్.పద్మావతి
chcrapur[at]gmail[dot]com 7799589898
13 సి. హేచ్.సి కోట డా.ఎం.మధుసూధన్ chckota960[at]gmail[dot]com 9490287213
14 సి. హేచ్.సి వాకాడు°
డా.స్వప్న
vakaduchc[at]gmail[dot]com 9966327740
15 సి. హేచ్.సి నాయుడుపేట డా.వి.హరి ప్రియ chcnayadupeta[at]gmail[dot]com 9333933323
16 సి. హేచ్.సి సుల్లురుపేట డా.ఎం.చంద్ర కళ chcsullurpeta[at]gmail[dot]com 8500765108
17 సి. హేచ్.సి వేంకటగిరి
డా.కవిత
chcvenkatagiri123[at]gmail[dot]com 9490495855

ఇ-మెయిల్/పోస్టల్ అడ్రెస్ :

dchs.nellore[at]gmail[dot]com

అడ్రెస్స్:-

కూరగాయల మార్కేట్ దగ్గర,,

పాత జూబ్లిఆసుపత్రి మిద్ద మిద,

నెల్లూరు.

శాఖ సంభందిత ముఖ్యమైనవెబ్సైటు లింక్:-

http://apvvp.nic.in

http://cfw.ap.nic.in