ముగించు

జిల్లావైద్య సేవల సమన్వయాదికారి

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ యొక్కరేఖా సూచన చిత్రము::

  • వైద్య విధాన పరిషత్ లోనికమిషనరేట్ 291986 సెక్షన్5క్రిందగవర్నింగ్కౌన్సిల్ఏర్పాటు చేయుటకుజరిగినది.
  • జిల్లాప్రధానఆసుపత్రులు, ప్రాంతీయ =ఆసుపత్రులు,మరియుసామాజికకేంద్రములుఆంధ్రప్రదేశ్వైద్య విధాన పరిషత్ పరిధిలో పనిచేస్తున్నాయి.
  • వైద్య విధాన పరిషత్గలఆసుపత్రులుజిల్లా వైద్య సేవలసమన్వయఅధికారివారిఆధీనములోపనిచేస్తున్నాయి.
  • నెల్లూరు జిల్లాలోని ఈక్రింది ఆసుపత్రులువైద్య విధాన పరిషత్ ఆధీనములోపనిచేస్తున్నాయి.

డిపార్ట్మెంట్ యొక్క రేఖా సూచన చిత్రము ::

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము..సంఖ్య నగరములు మొత్తముపడకలు
1 జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రి 1 ఆత్మకూరు 150
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రులు 1 కావలి 100
3   2 గుడూర్ 100
4 సామాజికకేంద్రములు 1 ఉదయగిరి 50
5   2 వింజమూరు ౩౦
6   3 బుచ్చిరెడ్డి పాలెం ౩౦
7   4 కోవుర్ ౩౦
8   5 అల్లూరు 50
9   6 Âఇందుకూరుపేట 30
10   7 వెంకటచలం 30
11   8 కోట ౩౦
12   9 వాకాడు ౩౦
13   10 పొదలకూరు 30
14   11 వేంకటగిరి 30
15   12 రాపూరు 50
16   13 నాయుడుపేట 30
17   14 సుల్లురుపేట 30
  మొత్తము     830

2. సంస్థ నిర్మాణము:-

జిల్లావైద్య సేవల సమన్వయాదికారివారి కార్యాలయము

DCHS

3. ఆసుపత్రుల్లోగలసేవలుసదుపాయములు :-

  • అన్ని ఎ.పి.వి.వి.పిఆసుపత్రుల్లోనిరంతరము24గంటలు వైద్యసేవలుఅందిస్త్స్తున్నాము.
  • అన్నిఎ.పి.వి.వి.పిఆసుపత్రుల్లోక్రమములోఒపి/ఇపి, పేదరోగులకు రక్తపరిక్షలుమరియుమందులుసరపరానిరంతరముజరుగుచున్నవి..
  • ఈక్రిందిఆసుపత్రుల్లోమాతాశిశుసంక్షేమాజట్టునిరంతరముపనిచేయుచున్నారు.
వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము..సంఖ్య నగరములు అవునా/కాదా
1 జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రి 1 ఆత్మకూరు ఆవును
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రులు 1 కావాలి ఆవును
  2 గూడూరు° ఆవును
4 సామాజికకేంద్రములు 1 ఉదయగిరి కాదు
5   2 వింజమూరు కాదు
6   బుచ్చిరేడ్డిపాలెం ఆవును
7   4 కోవూరు° ఆవును
8   5 అల్లూరు కాదు
9   6 Â ఇందుకూరుపేట ఆవును
10   7 వెంకటచలం కాదు
11   8 కోట ఆవును
12   9 వాకాడు° కాదు
13   10 పొదలకూరు కాదు
14   11 వేంకటగిరి కాదు
15   12 రాపూరు కాదు
16   13 నాయుడుపేట ఆవును
17   14 సుల్లురుపేట ఆవును
  • ఎ.పి.వి.వి.పిఆసుపత్రుల్లో ఉన్న రక్తనిధికేంద్రములు:-

రక్తనిధికేంద్రములు:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావలి

రక్తనిధికేంద్రములు:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 సి. హేచ్.సి ఉదయగిరి
సి. హేచ్.సి వెంకటగిరి
4 సి. హేచ్.సి నాయుడుపేట
5 సి. హేచ్.సి సుల్లురుపెట్

ముఖ్యమంత్రి నేత్ర కేంద్రము:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉప్కేంద్రము పేరు
1 సి. హేచ్.సి బుచ్చిరేడ్డిపాలెం
2 సి. హేచ్.సి ఉదయగిరి
సి. హేచ్.సి వేంకటగిరి
4 సి. హేచ్.సి నాయుడుపేట
5 సి. హేచ్.సి పొదలకూరు

యన్.బు.యస్.యు కేంద్రముల సంఖ్య ::

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావాలి
సి. హేచ్.సి వేంకటగిరి
4 సి. హేచ్.సి ఉదయగిరి

సిమొంక్ కేంద్రముల పట్టిక:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ Tఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావాలి
4 సి. హేచ్.సి ఉదయగిరి
5 సి. హేచ్.సి వేంకటగిరి
6 సి. హేచ్.సి సుల్లురుపేట
7 సి. హేచ్.సి కోట

నేషనల్ ఉచిత డయాలిసిస్ కార్యక్రమం:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు

టేలిరేడియాలజి కేంద్రముల పట్టిక:

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావాలి
4 సి. హేచ్.సి కోవుర్

సి.టి. స్కాన్ సేవలు ::

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు

తల్లి సురక్ష ప్రోగ్రాము అమలు :

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ ఉపకేంద్రము పేరు
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు
2 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి గూడూరు
ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి కావాలి

4.ఓప్పంద వివరములు ::

వ.సంఖ్యా ఆసుపత్రులువివరణ-పేరు   వ్యక్తిపేరు ఇ-మెయిల్ అఇడి ఫోన్ నoబర్స్
1 డిహేచ్ ఆత్మకూరు డా.ఎల్.చెన్నయ్య areahospitalatmakur[at]gmail[dot]com 9440265465
2 ఎహేచ్. గూడూరు° డా. ఎం. ఉమ ahgudur[at]yahoo[dot]in 90003 21144
3 ఎహేచ్ కావాలి డా.కె.సుబ్బారావు ahkavali[at]yahoo[dot]in 9849172344
4 సి. హేచ్.సి అల్లూరు   డా.కె.సేశారత్నం chcallur[at]gmail[dot]com 9247708602
5 సి. హేచ్.సి ఉదయగిరి డా.రవీంద్ర నాథ్ తోగూర్ chcudgr[at]gmail[dot]com 9441122279
6 సి. హేచ్.సి వింజమూరు డా.టి.మాధవి, డి.జి.o chcvinjamur[at]gmail[dot]com 9959482696
7 సి. హేచ్.సి కోవూరు డా.కె.వెంకటేశ్వర్లు chckovur[at]gmail[dot]com 9182515999
8 సి. హేచ్.సి బుచ్సిరేడ్డిపాలెం Â డా.ఎస్.కె.ఖాదర్ బాషß, ఎమ్డి (ఎ.ఎణ్) chcbuchi[at]gmail[dot]com 9849238745
9 సి. హేచ్.సి ఇందుకూరుపేట డా.టి. జయసింహ chcindukurpetnew[at]gmail[dot]com 9440018346
10 సి. హేచ్.సి వెంకటచలం డా.శంకరయ్య chcvenkatachalam[at]gmail[dot]com 9491455383
11 సి. హేచ్.సి పొదలకూరు డా.జి.గ్రేస్ ఎస్తైర్ chcpodalakuru[at]gmail[dot]com 9963953382
12 సి. హేచ్.సి రాపూరు డా.కె.శ్రీనివాసరావు chcrapur[at]gmail[dot]com 9100312552
13 సి. హేచ్.సి కోట డా.టి.మమత chckota960[at]gmail[dot]com 8688294117
14 సి. హేచ్.సి వాకాడు° డా.వి.పద్మజ రాణి vakaduchc[at]gmail[dot]com 9849371108
15 సి. హేచ్.సి నాయుడుపేట డా.వి.హరి ప్రియ chcnayadupeta[at]gmail[dot]com 9333933323
16 సి. హేచ్.సి సుల్లురుపేట డా.జి.ప్రియ దర్శిని priyagovindaswamydcs[at]gmail[dot]com 8500768211
17 సి. హేచ్.సి వేంకటగిరి డా.కె.శ్రీనివాసరావు chcvenkatagiri123[at]gmail[dot]com 9100312552

ఇ-మెయిల్/పోస్టల్ అడ్రెస్ :

dchs.nellore[at]gmail[dot]com

అడ్రెస్స్:-

కూరగాయల మార్కేట్ దగ్గర,,

పాత జూబ్లిఆసుపత్రి మిద్ద మిద,

నెల్లూరు.

శాఖ సంభందిత ముఖ్యమైనవెబ్సైటు లింక్:-

http://apvvp.nic.in

http://cfw.ap.nic.in