ముగించు

నీటి వనరులు

బి) సంస్థాగత నిర్మాణం

water