ముగించు

పర్యాటక

నెల్లూరు జిల్లా జిల్లా సాహిత్యమూ, కళలు, సంస్కృతులను గొప్ప వారసత్వ సంపదగా కలిగి, పర్యాటకులకు ఆ సంపద గురించి సంగ్రహముగా తెలియ జేయు చిహ్నముగా నున్నది. ఈ జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రదేశములకు చేయు ప్రయాణము మిమ్ములను నిరశాపరచదు. ఈ ప్రదేశములకు మరల మరల సందర్శించినా మొట్టమొదట కలిగిన ఆనందమే కలుగును.

ఈ పర్యాటక ప్రదేశాలు కలిగించు ఆహ్లాదము ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక శక్తి ప్రసరణ జరిగినట్లు భావనను కలిగించును. ఈ పర్యాటక ప్రదేశాల ఆకర్షణ మనలను మంత్రముగ్ధులను చేయును. ఈ అందాలను ఆస్వాదిస్తూ ఈ ప్రదేశాలను సందర్శించుట ఒక గొప్ప అనుభూతి.

నెల్లూరు జిల్లా జిల్లా పర్యాటక శాఖ వారు వివిధ పర్యాటక ఎంపికలను అందిస్తున్నారు. వాటిలో కొన్ని ఈ క్రింది ఇవ్వబడ్డాయి.

  • మతపరమైన పర్యాటకం
  • సాంస్కృతిక పర్యాటకం
  • ఇంజనీరింగ్ టూరిజం
  • హెరిటేజ్ టూరిజం
  • సహజ ప్రకృతి పర్యాటకం