ముగించు

ప్రభుత్వ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సెరామిక్ టెక్నాలజీ, గుడూర్