ముగించు

సహాయ కేంద్రం

  • కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కల్లెక్టరేట్:
  • స్టేట్ కాల్ సెంటర్: 1100
  • అగ్నిమాపక కేంద్రం: 100
  • వైద్య సదుపాయం కొరకు: 108
  • భారత సంచార్ నిగం లిమిటెడ్: 1503 / 1800-180-1503