ముగించు

“ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లా ఎనిమిది (8) మండల్స్ లో మోడరన్ రికార్డ్ రూమ్స్ (ఎంఆర్ఆర్) లో ల్యాండ్ రికార్డ్స్ యొక్క హార్డ్ కాపీల స్కానింగ్ మరియు ఇండెక్సింగ్” కోసం ఆసక్తిగల సంస్థలు / ఏజెన్సీల నుండి టెండర్లను ఆహ్వానించడం.

“ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లా ఎనిమిది (8) మండల్స్ లో మోడరన్ రికార్డ్ రూమ్స్ (ఎంఆర్ఆర్) లో ల్యాండ్ రికార్డ్స్ యొక్క హార్డ్ కాపీల స్కానింగ్ మరియు ఇండెక్సింగ్” కోసం ఆసక్తిగల సంస్థలు / ఏజెన్సీల నుండి టెండర్లను ఆహ్వానించడం.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
“ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లా ఎనిమిది (8) మండల్స్ లో మోడరన్ రికార్డ్ రూమ్స్ (ఎంఆర్ఆర్) లో ల్యాండ్ రికార్డ్స్ యొక్క హార్డ్ కాపీల స్కానింగ్ మరియు ఇండెక్సింగ్” కోసం ఆసక్తిగల సంస్థలు / ఏజెన్సీల నుండి టెండర్లను ఆహ్వానించడం.
"ఎస్పిఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లా ఎనిమిది (8) మండల్స్ లో మోడరన్ రికార్డ్ రూమ్స్ (ఎంఆర్ఆర్) లో ల్యాండ్ రికార్డ్స్ యొక్క హార్డ్ కాపీల స్కానింగ్ మరియు ఇండెక్సింగ్".
07/01/2020 17/01/2020 చూడు (1 MB)