ముగించు

చికిత్సాలయాలు

ఎన్‌ఎఫ్‌సిపి యూనిట్, నెల్లూరు

నెల్లూరు


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524001

ఏ.సి.ఎస్.ఆర్ ప్రభుత్వం జనరల్ హాస్పిటల్, నెల్లూరు

నెల్లూరు


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 524003

ఏరియా హాస్పిటల్, ఆత్మకూరు

ఆత్మకూరు


వర్గం / పద్ధతి: ఏరియా హాస్పిటల్
పిన్ కోడ్: 524322

ఏరియా హాస్పిటల్, కావలి

కావలి


వర్గం / పద్ధతి: ఏరియా హాస్పిటల్
పిన్ కోడ్: 524201

ఏరియా హాస్పిటల్, గూడూరు

గూడూరు


వర్గం / పద్ధతి: ఏరియా హాస్పిటల్
పిన్ కోడ్: 524101

టిహెచ్ వార్డ్ (లెప్రోసీ), నెల్లూరు (ఎసిఎస్ఆర్ జిజిహెచ్, నెల్లూరు)

నెల్లూరు


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524003

పిపి యూనిట్, కావలి

కావలి


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524201

పిపి యూనిట్, నెల్లూరు

నెల్లూరు


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524001

పిహెచ్‌సి, అతివరం

ఓజిలి


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524421

పిహెచ్‌సి, అనంత సాగరం

అనంత సాగరం


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524302