ముగించు

చికిత్సాలయాలు

పిహెచ్‌సి, అల్లిపురం

నెల్లూరు గ్రామీణం


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524002

పిహెచ్‌సి, ఇనమడుగు

కోవూరు


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524137

పిహెచ్‌సి, ఇస్కపల్లి

అల్లూరు


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524315

పిహెచ్‌సి, ఇస్కపాలెం

వెంకటాచలం


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524323

పిహెచ్‌సి, ఈశ్వరవాక

నాయుడుపేట


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524127

పిహెచ్‌సి, ఎ.ఎస్.పేట

ఎ.ఎస్.పేట


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524304

పిహెచ్‌సి, ఎపినాపి.

రాపూరు


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524408

పిహెచ్‌సి, ఓజిలి

ఓజిలి


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524402

పిహెచ్‌సి, కలిగిరి

కలిగిరి


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524224

పిహెచ్‌సి, కలువాయి

కలువాయి


వర్గం / పద్ధతి: పి.హెచ్.సి
పిన్ కోడ్: 524343