ముగించు

పాఠశాలలు

28190100504-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ ఒగురువండ్లపల్లి-సీతారామపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ ఒగురువండ్లపల్లి


పిన్ కోడ్: 524310

28190101011-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ ఎస్ ఆర్ పురం-సీతారామపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ ఎస్ ఆర్ పురం


పిన్ కోడ్: 524310

28190101404-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ అయ్యవారిపల్లి-సీతారామపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ అయ్యవారిపల్లి


పిన్ కోడ్: 524310

28190102006-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ బసినెనిపల్లి-సీతారామపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ బసినెనిపల్లి


పిన్ కోడ్: 524226

28190200205-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ పెద్దిరెడ్డి పల్లి-వరికుంటపాడు మండలము

జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ పెద్ది రెడ్డి పల్లి


పిన్ కోడ్: 524236

28190200507-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ విరువూరు-వరికుంటపాడు మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ విరువూరు


పిన్ కోడ్: 524236

28190200605-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ నార్త్ కొండయపాలెం-వరికుంటపాడు మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ నార్త్ కొండయపాలెం


పిన్ కోడ్: 524236

28190201209-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ కాకొల్లువారిపల్లె-వరికుంటపాడు మండలము

జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ కాకొల్లువారిపల్లె


పిన్ కోడ్: 524227

28190201210-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ తిమ్మారెడ్డిపల్లె-వరికుంటపాడు మండలము

జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ తిమ్మారెడ్డిపల్లె


పిన్ కోడ్: 524227

28190201404-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ తూర్పు రోంపిడోడ్ల-వరికుంటపాడు మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ తూర్పు రోంపిడోడ్ల


పిన్ కోడ్: 524221