ముగించు

పాఠశాలలు

28190201804-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ వరికుంటపాడు -వరికుంటపాడు మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ వరికుంటపాడు


పిన్ కోడ్: 524227

28190202503-జెడ్‌పిపిహెచ్ఎస్ జడదేవి -వరికుంటపాడు మండలము

జెడ్‌పిపిహెచ్ఎస్ జడదేవి


పిన్ కోడ్: 524227

28190300105-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ ఇస్కదామెర్ల -కొండాపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ ఇస్కదామెర్ల


పిన్ కోడ్: 524239

28190300403-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్, మర్రిగుంట-కొండాపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్, మర్రిగుంట


పిన్ కోడ్: 524239

28190300503-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ కొండాపురం-కొండాపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ కొండాపురం


పిన్ కోడ్: 524239

28190300607-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ నెకునాంపేట-కొండాపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ నెకునాంపేట


పిన్ కోడ్: 524239

28190300712-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ సాయి పేట-కొండాపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ సాయి పేట


పిన్ కోడ్: 524239

28190301003-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ కొమ్మి-కొండాపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ కొమ్మి


పిన్ కోడ్: 524239

28190301805-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ తూర్పుయర్రబల్లి-కొండాపురం మండలము

జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ తూర్పుయర్రబల్లి


పిన్ కోడ్: 524239

28190301907-జెడ్‌పిపిఎస్ గరిమెన పెంట-కొండాపురం మండలము

జెడ్‌పిపిఎస్ గరిమెన పెంట


పిన్ కోడ్: 524239